Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 23.02.2021/Pykälä 26

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Sisäisen tarkastuksen kohteet 2021

395/02.08.00.00/2021

 

 

23.02.2021 § 26  

Kuntayhtymähallitus

 Sisäinen tarkastus toteutetaan yhtymähallituksen 17.4.2015 § 58 hy­väk­sy­män sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen mukaisesti.

 

 Tarkastuksen käytännön toteutuksesta vastaa KYS-eri­tyis­vas­tuu­alu­een sairaanhoitopiirien yhteisesti palkkaama sisäinen tar­kas­ta­ja Jukka Malkki.

 

 Sisäisen tarkastuksen kohteita v. 2009-2020 ovat olleet: 

Vuosi

Sisäisen tarkastuksen kohde

2009

 • Rahoitussopimuksen analysointi ja raportointi (ra­ken­ta­mi­nen, lai­te­han­kin­ta­so­pi­muk­set 3-STEP -ra­hoi­tus­jär­jes­tel­män kautta
 • Sosterissa käyttöön otetun kulunvalvonnan ja työajan seu­ran­nan toteutumisen onnistuminen

2010

 • SOSTERI:n hallinnoimien kiinteistöjen vuok­raus­pe­rus­teet (yl­­pi­to­vuok­ra/ pääomavuokra), vas­tik­keel­li­suu­den taso teh­tyi­hin toimenpiteisiin (korjaukset, ylläpito) näh­den sekä nii­den suh­de/riit­­vyys kiinteistössä laa­dit­tui­hin kun­toi­suus­ar­vio­sel­vi­tyk­siin.
 • Sähköisten menetelmien hyödyntämisen taso, kat­ta­vuus ja val­miu­det (sähköinen laskutus ja maksatus, säh­köi­set lo­mak­keet, henkilöstöpäätökset, mat­ka­las­kut)
 • Osastosihteeripalveluiden uudelleenorganisoinnin toi­mi­vuus, vai­kut­ta­vuus ja taloudellisuus
 • Henkilöstön koulutusvelvoitteiden toteutuminen, to­teu­tuk­sen ra­tio­naa­li­suus ja tuloksellisuus sekä to­teu­tu­neen kou­lu­tuk­sen seu­ran­ta
 • Palvelujen kilpailuttamisen organisoinnin toimivuus, pää­tök­sen­teon aukottomuus ja muu­tok­sen­ha­ku­me­net­te­lyn hal­lin­ta
 • Riskien hallintaa palvelevan turvallisuusportaalin toi­mi­vuus, käyt­tö ja sen hyödyntäminen päi­vit­täis­joh­ta­mi­ses­sa

2011

 • Tarkastuksen kohde otoksena erikoissairaanhoidon kuor­mi­tuk­ses­ta osastolla(-illa, joilla on matala kuor­mi­tus, ver­rok­ki­na kor­kean kuormitusasteen osas­to/osas­tot
 • Terveyskeskuksen ajanvarauspuheluiden kesto ja saa­tu­jen asia­kas­pa­laut­tei­den analysointi
 • Leikkaussalien käyttöasteet ja henkilöstön käyttö kuor­mi­tuk­sen näkökulmasta

2012

 • Tietohallinnon resursointi ja sen vastaavuus kan­sal­li­siin, so­si­aa­li- ja terveysministeriön sekä terveyden- ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen strategisiin painotuksiin

2013

 • Sosiaalipalvelut/ostopalvelukustannusten kehitys, so­pi­mus­käy­tän­tö, hinnoittelumekanismi, vai­ku­tus­mah­dol­li­suu­det kus­tan­nus­ten hillitsemiseksi
 • 1.1.2011 voimaantulleen hallintosäännön vel­voit­ta­vuus/toi­mi­vuus alla lueteltujen määräysten osalta:

?  Johtaminen, 45 johtoryhmät

?  Henkilöstöasiat, 57 § koulutuksesta päättäminen

?  Päätöksenteko, toimivallan siirtäminen, 46 §

2014

 • Sijaisten palkkaamisen perusteet, annettujen ohjeiden nou­dat­ta­mi­nen, palkkaamisen liittyvät riskitekijät, ke­hit­­mis­suo­si­tuk­set
 • Projektit ja niihin liittyvä resursointisuunnittelu eri­tyi­se­nä pai­no­tuk­se­na ammattikorkeakoulujen kanssa teh­ty/teh­­vä pro­jek­ti­yh­teis­työ

2015

 • Sairaanhoitopiirin turvallisuus ja -val­mius­suun­ni­tel­mat, po­ti­las- ja henkilöstöturvallisuus sekä toi­min­ta­ym­­ris­n tur­val­li­suus
 • Käyttösuunnitelma yksiköiden johtamisen välineenä

2016

Ympäristöterveydenhuolto

 • terveysvalvonnan kohdentaminen ja toimivuus sekä val­von­ta­mak­sut
 • eläinlääkintähuolto - eläinlääkinnän resurssit, kohteet, valvontaeläinlääkärin toiminta

Ensihoito

 • palvelutasopäätös ja ensihoidon ostopalvelut
 • kustannukset ja palvelutuotanto/vertailua

2017

Laiteturvallisuus

 • Valviraan ilmoitettavat vaaratapahtumat
 • laitteiden käytön osaamisen varmistaminen
 • laitekannan jäljitettävyys ja huoltojen seuranta

Hoitoon pääsy

 •  hoitoon pääsyn toteutuminen
 •  tilastoinnin yhdenmukaisuus (THL ja Exreport)

2018

 • Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohjeistus
 • Lääkehuollon prosessi

2019

 • Hammashuollon hoitoon pääsyn arviointi
 • Palliatiivisen hoidon arviointi

2020

 • Paljon palvelua tarvitsevien ASVA (asiakasvastaava toiminta) -asiakkaiden palvelut
 • Kuntalaskutus

 

 Luettelo sisäisen tarkastuksen kohteista v. 2021 toimitetaan pää­tök­sen­te­ki­jöiden käyttöön.

 

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää päätöksentekijöille lähetetyn listan mukaiset tarkastuskohteet suoritettavaksi 31.12.2021 mennessä.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi,  p. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa