Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 23.02.2021/Pykälä 30

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Savonlinnan kaupunginhallituksen toimintaohje Sosterin yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston kaupungin edustajille

471/01.04.00.00/2021

 

23.02.2021 § 30  

Kuntayhtymähallitus

Savonlinnan kaupunginhallitus on 15.2.2021 kokouksessaan käsitellyt Reima Härkösen ja Jouni Koskelan tekemän oikaisuvaatimuksen kaupungnhallituksen päätökseen 25.1.2021 (§ 28); Selvitys Sosterin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen vastuualueen ylilääkärin viran täyttämisestä (§62).

Oikaisuvaatimuksessa pyydetään Savonlinnan kaupunginhallitusta käsittelemään asia uudestaan ja muuttamaan päätöstä.

 

Kaupunginhallituksen pöytäkirjanote 15.2.2021 § 62 on liitteenä.

 

Oikaisuvaatimus sisälsi pyynnön antaa toimintaohjeen Sosterin yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston kaupungin edustajille, että osana kaupungin Sosterille asettamien säästötavoitteiden saavuttamista terveyden ja toimintakyvyn edistämisen vastuualueen ylilääkärin viran täyttämisestä neuvotellaan yhdessä kaupungin kanssa ennen viran avoimeksi julistamista tai viran väliaikaistakaan täyttämistä. Toimintaohjeessa todetaan, että neuvottelussa käydään läpi, tarvitaanko tällaisen ylilääkärin viran täyttöä, jos sen päätehtävänä ei ole potilastyö ja mikä vaikutus sille määrätyllä palkkauksella on Sosterin palkkojen kokonaiskustannuksiin palkkojen mahdollisen harmonisointipaineen kautta. Oikaisuvaatimus ja toimintaohje hyväksyttiin kaupunginhallituksessa.

 

Asiasta on esitetty neuvottelupyyntö Sosterin johdolle 16.2.2021. Koska asiaa on  käsitelty kaupunginhallituksessa, katsotaan tarkoituksenmukaiseksi, että asia käsitellään myös Sosterin kuntayhtymähallituksessa.

 

Juridisen kuntakonsernin eli tytäryhteisöjen ohjaus perustuu omistajaohjauksen periaatteiden lisäksi valtuuston hyväksymään konserniohjeeseen. Kuntalain 6§:ssä todetaan, että "yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolain tarkoitettu määräysvalta, on kunnan tytäryhteisö. Kunta tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin." Sosteri ei kuntayhtymänä ole kirjanpitolain tarkoittama tytäryhteisö vaan oikeushenkilö, jonka jäsenkunnat ovat perustaneet perussopimuksella.

 

Lisäksi kuntalain 8§:ssä (kunnan järjestämisvastuu) todetaan, että  "kunta voi järjestää sille laissa säädetyt tehtävät itse tai sopia järjestämisvastuun siirtämisestä toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle. Tehtävien hoidosta järjestämisvastuussa oleva kunta tai kuntayhtymä vastaa järjestettävien palvelujen ja muiden toimenpiteiden:

1)      yhdenvertaisesta saatavuudesta

2)      tarpeen, määrän ja laadun määrittämisestä

3)      tuottamistavasta

4)      tuottamisen valvonnasta

5)      viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä"

 

Sosteri järjestää Savonlinnan kaupungille sosiaali- ja terveyspalvelut.

Savonlinnan kaupunki on siirtänyt järjestämisvastuun Sosterille perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelujen osalta kaupunginvaltuuston päätöksellä 25.3.2019 § 14. Erikoissairaanhoidon järjestämiseksi jokaisen kunnan on kuuluttava erikoissairaanhoitolain (1.12.1989/1062) mukaisesti johonkin erikoissairaanhoidon kuntayhtymään.

 

Savonlinnan kaupungilla ei kuntalakiin viitaten ole toimivaltaa Sosterin yksittäisiin rekrytointeihin. Näin ollen tästä yksittäisestä rekrytoinnista erikseen neuvottelemista ei nähdä tarkoituksenmukaisena.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää todeta kantanaan Savonlinnan kaupunginhallituksen antamaan toimintaohjeeseen, että koska Savonlinnan kaupungilla ei ole toimivaltaa Sosterin yksittäisten virkojen täyttämiseen tai rekrytointeihin, ei asia anna aihetta erilliseen neuvottelemiseen.

 

Päätös Merkittiin, että Ari Silvennoinen, Pirkko Juuri ja Aune Kupiainen eivät osallistuneet tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

Esittelijä vt.kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi täydensi päätösehdotusta kuulumaan seuraavasti: Kuntayhtymähallitus päättää todeta kantanaan Sln kaupunginhallituksen antamaan toimintaohjeeseen, että koska kaupungilla ei ole toimivaltaa Sosterin yksittäisten virkojen täyttämiseen tai rekrytointeihin, ei tämä yksittäinen asia anna aihetta neuvottelemiseen.
Mitä muihin kaupungin edunvalvonta- ja toimintaohjekysymyksiin tulee, kuntayhtymähallitus toteaa, että jäsenkuntien kanssa käytävät neuvottelut perustuvat perussopimukseen ja hallintosääntöön. Lisäksi talouden tasapainottamisessa on huomioitava järjestämisvastuu , joka velvoittaa Sosterin toimimaan vaarantamatta riittäviä sote-palveluja. Toiminnallis-taloudellisten selvitysten tuloksena Sosteri valmistelee toimenpiteitä, jotka parantavat toiminnan kustannustehokkuutta.

 

Tiedoksi

 Savonlinnan kaupunki

 

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä, vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi,  p. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa