Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 23.03.2021/Pykälä 37

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Kuntayhtymähallituksen ja -valtuuston vahvistaman sitovuustason mukainen talousarvion toteutuminen 2020

160/02.02.00/2020

 

23.03.2021 § 37  

Kuntayhtymähallitus

 Käyttösuunnitelmassa kun­ta­yh­ty­­val­tuus­ton vahvistamat tuloarviot ja me­no­mää­­ra­hat on jaettu tulosyksiköiden osamäärärahoiksi sekä osa­tu­lo­ar­vioik­si.

 

 Tulosyksiköitä sitovia osamäärärahoja ja osatuloarvioita ovat tu­los­yk­si­kön ulkoisten toimintamenojen ja ulkoisten toimintatulojen yh­teis­mää­rät. 

 

 Investointiosan määrärahat sitovat kuntayhtymähallituksen vah­vis­ta­mas­sa muodossa. Rakennusinvestoinneissa sitovuustasona on kustannusarvion lop­pu­sum­ma.

 

 Kuntayhtymävaltuusto käsitteli 17.12.2020 talousarviomuutoksen vuo­del­le 2020.

 

 Tulosaluekohtaiset ulkoisten toimintatuottojen ja ulkoisten toi­min­ta­me­no­jen alitukset ja ylitykset on eritelty tulosyksiköittäin.

 

 Liite nro 1, erittely tulosyksiköittäin/-alueittain

 

 Tulosyksikkökohtaiset menoarvioiden ylitykset ovat olleet toi­min­nan kannalta välttämättömiä.

 

 Tulot alittuivat koko Sosterin tasolla 1,5 milj€. Tuottojen alitus johtuu Covid 10- pandemian vaikutuksesta toiminnan supistumiseen.  

 

 Talousarvion toteutuminen tulosyksiköittäin ylitys-/alitustasolla il­me­nee liitteestä nro 1. Tulosalueittain tarkasteltuna - ja siten myös tulosyksikkötasolta syntyneinä - ylitykset / alitukset ja niiden syyt ovat seuraavat:

 

Erikoissairaanhoidon ulkoiset toimintakulut ylittyivät 188 950 € ja ulkoiset toimintatuotot alittuivat 926 688 €. Toimintakulut ylittyivät operatiivisessa tulosyksikössä. Muissa tulosyksiköissä kulut ja tuotot alittuivat. Korona vaikutti yleisesti sekä tulo- että kulukehitykseen toiminnan hiljennyttyä ja asiakasmaksutuottojen pienennyttyä. Päivystyksessä oli käyntejä 5129 vähemmän kuin vuonna 2019. Osastohoitopäiviä oli 5706 vähemmän kuin vuonna 2019.

 

Perusterveydenhuollossa ulkoiset kulut alittuivat 364 658 € ja ul­koi­set tuotot alittuivat 895 138 €. Myös perusterveydenhuollossa korona vaikutti toimintaan ja toteumaan. Vastaanottokäyntien määrä väheni edellisvuoteen verraten 8299 käynnin verran. Tehostetun kotisairaanhoidon käyntimäärät kasvoivat, samoin lasten ja nuorten yksikön käynnit. Ympäristöterveydenhuollossa suoritteita syntyi aiempaa vähemmän.

 

Sosiaalipalvelujen ulkoiset kulut ylittyivät 606 327 € ja tuotot ylittyivät 44 677 €. Kulut ylittyivät sekä Savonlinnan että Enonkosken kotihoidossa, vammaispalveluissa ja perhehoidossa. Kulut sekä tuotot alittuivat kuntien yhteisissä palveluissa, asumispalveluissa, aikuissosiaalityössä ja lastensuojelussa.  Kotihoidossa käyntejä oli 25 000 vähemmän kuin vuonna 2019 mutta kotihoidon tukipalveluja tarjottiin aiempaa enemmän. A-klinikalla oli käyntejä vähemmän, samoin päivätoiminnassa toimintapäiviä. Lastensuojelussa oli aiempaa vähemmän laitos- ja asumispalvelupäiviä

 

Tukipalvelujen ulkoiset toimintakulut alittuivat 1 789 261 € ja tu­lot ylittyivät 277 232 €. Tukipalveluissa talous- ja henkilöstöpalvelut jäi alle arvioidun erityisesti varahenkilöyksikön henkilöstökustannusten osalta. Tietohallinnossa sekä palvelujen ostot että henkilöstökustannukset alittivat arvioidun. Kiinteistö- ja teknisessä huollossa palvelujen ostot (puhtaanapitopalvelut ja koneiden ja laitteiden kunnossapito) ylittyivät. Ravintohuolto alitti talousarvion koronan vuoksi, lääkehuollon arvio ylittyi palvelujen ostoissa ja aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa. Laitoshuolto alitti talousarvion.

 

Investointien toteuma oli 118,1 % johtuen uudisrakentamisen vuosibudjetin ylittymisestä. Tämän ylityksen yhtymävaltuusto hyväksyi 15.3.2021 kokouksessaan.

 

Hyvityslasku kunnille oli 3,1m€. 

  

Päätösehdotus  Kuntayhtymähallitus päättää hyväksyä esitetyt meno- ja tuloarvioiden ylitykset / alitukset tulosyksikkötasolla liitteessä ilmenevällä tavalla ja todeta ylitykset toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisiksi ja perustelluiksi.

Kuntayhtymähallitus päättää lisäksi esittää kuntayhtymävaltuustolle talousarvion 2020 ylitykset/alitukset tulosaluetasolla hyväksyttäväksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä, vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa