Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 23.03.2021/Pykälä 38

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Tilinpäätös 2020

393/02.06.01.05/2021

 

 

23.03.2021 § 38  

Kuntayhtymähallitus

 Tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä so­vel­le­taan kirjanpitolain ja -asetuksen säännöksiä. Kuntalaki on kir­jan­pi­to­la­kiin nähden erityisessä asemassa.

 

                                           Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut yleis­oh­jeen kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toi­min­ta­ker­to­muk­sen laa­ti­mi­ses­ta vuonna 2020.

 

                                           Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja nii­den liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion to­teu­tu­mis­ver­tai­lu ja toi­min­ta­ker­to­mus.

 

                                          Tilinpäätös on laadittava tilikaudelta tilikautta seuraavan vuoden maa­lis­kuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tar­kas­tet­ta­vak­si sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se val­tuus­ton käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös ke­­kuun loppuun mennessä.

                                            

                                          Kuntayhtymähallituksen on toimintakertomuksessa tai sen an­ta­mi­sen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä se­kä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

                                                                                

 Tilinpäätöksen allekirjoittavat kuntayhtymähallituksen jäsenet ja kun­ta­yh­ty­­joh­ta­ja.

                                         

Erikoissairaanhoidon ulkoiset toimintakulut ylittyivät 188 950 € ja ulkoiset toimintatuotot alittuivat 926 688 €. Toimintakulut ylittyivät operatiivisessa tulosyksikössä. Muissa tulosyksiköissä kulut ja tuotot alittuivat. Korona vaikutti yleisesti sekä tulo- että kulukehitykseen toiminnan hiljentymisen vuoksi josta seurauksena oli asiakasmaksutuottojen alenema. Päivystyksessä oli käyntejä 5129 vähemmän kuin vuonna 2019 ja vuodeosastohoitopäiviä 5706 vähemmän kuin vuonna 2019.

 

Perusterveydenhuollossa ulkoiset kulut alittuivat 364 658 € ja ul­koi­set tuotot alittuivat 895 138 €. Myös perusterveydenhuollossa vastaanottokäyntien määrä väheni edellisvuoteen verraten 8299 käynnin verran. Tehostetun kotisairaanhoidon käyntimäärät kasvoivat, samoin lasten ja nuorten yksikön käynnit. Ympäristöterveydenhuollossa suoritteita syntyi aiempaa vähemmän.

 

Sosiaalipalvelujen ulkoiset kulut ylittyivät 606 327 € ja tuotot ylittyivät 44 677 €. Kulut ylittyivät sekä Savonlinnan että Enonkosken kotihoidossa, vammaispalveluissa ja perhehoidossa. Kulut sekä tuotot alittuivat kuntien yhteisissä palveluissa, asumispalveluissa, aikuissosiaalityössä ja lastensuojelussa.  Kotihoidossa käyntejä oli 25 000 vähemmän kuin vuonna 2019 mutta kotihoidon tukipalveluja tarjottiin aiempaa enemmän. A-klinikalla oli käyntejä vähemmän, samoin päivätoiminnassa toimintapäiviä. Lastensuojelussa oli aiempaa vähemmän laitos- ja asumispalvelupäiviä.

 

Tukipalvelujen ulkoiset toimintakulut alittuivat noin 1 789 261 € ja tu­lot ylittyivät 277 232 €. Tukipalveluissa talous- ja henkilöstöpalvelut jäi alle arvioidun. Varahenkilöyksikön henkilöstökustannukset jäivät alle arvioidun, koska avoimia tehtäviä ei saatu tavoitteen mukaan täytettyä ja tehtävissä oli myös poissaoloja.. Tietohallinnossa sekä palvelujen ostot että henkilöstökustannukset alittivat arvioidun. Kiinteistö- ja teknisessä huollossa palvelujen ostot (puhtaanapitopalvelut ja koneiden ja laitteiden kunnossapito) ylittyivät. Ravintohuolto alitti talousarvion koronan vuoksi, lääkehuollon arvio ylittyi palvelujen ostoissa ja aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa. Laitoshuolto alitti talousarvion.

 

Investointien toteuma oli 118,1 % johtuen uudisrakentamisen vuosibudjetin ylittymisestä. Tämän ylityksen yhtymävaltuusto hyväksyi 15.3.2021 kokouksessaan.

 

Tilinpäätös esiteltiin yhteistyötoimikunnalle kokouksessa 16.3.2021.

                                  

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy tilinpäätöksen mukaiset menomäärärahojen ja tuloarvioiden ylitykset/alitukset toiminnan kannalta välttämättömiksi ja tarpeellisiksi.
                                           
Kuntayhtymähallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen kuntayhtymävaltuuston käsiteltäväksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

Kuntayhtymähallitus valtuutti virkamiehet tekemään mahdolliset, vähäiset tekniset korjaukset asiakirjaan.

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä, vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa