Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 20.04.2021/Pykälä 62

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Laadunhallinta- ja potilasturvallisuussuunnitelma

584/00.01.02.02/2021

 

 

23.03.2021 § 45  

Kuntayhtymähallitus

 Terveydenhuoltolaissa (2010/1326) ja Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta laadittavasta suunnitelmasta (341/2011) säädetään julkisten terveyspalvelujen laadusta: toiminnan tulee perustua näyttöön ja hyviin hoitokäytäntöihin sekä olla laadukasta ja turvallista. Laki ja asetus velvoittavat terveydenhuollon toimintayksiköitä laatimaan suunnitelman laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. Kuntaliitto on tuottanut Terveydenhuollon laatuoppaan (2019) palvelutuottajien laatutyön tueksi.

 

 Sosterissa on aikaisemmin ollut erikseen Potilasturvallisuussuunnitelma

 (Yhall 15.11.2012) ja Laadunhallintasuunnitelma (Yhall 10.5.2016).

 Nyt nämä kaksi asiakirjaa on yhdistetty yhdeksi Laadunhallinta- ja potilasturvallisuussuunnitelmaksi (Laaturyhmä 22.1.2021).

 

 Laadunhallinta- ja potilasturvallisuussuunnitelma perustuu edellä mainittuihin asiakirjoihin, muuhun aihepiiriin liittyvään säädös- ja suositustaustaan sekä Sosterin strategiaan ja arvoihin. Tärkeää on huomioida, että Sosteri, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä palvelee alueen väestöä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestäjänä ja tuottajana. Sosterissa hoitoa, hoivaa ja palveluja tarjotaan laaja-alaisesti erilaisille asiakkaille, potilaille, kuntoutujille ja asukkaille kaikissa elämänkaaren vaiheissa, unohtamatta myöskään eläinlääkinnän monipuolista asiakaskuntaa. Laadunhallinta- ja potilasturvallisuussuunnitelma kattaa Sosterin kaikki edellä mainitut palvelut ja toiminnot.

 

 Sosterin laadunhallinta- ja potilasturvallisuussuunnitelman tavoitteena on tukea laadun ja potilasturvallisuuden systemaattista järjestämistä ja jatkuvan kehittämisen kulttuuria. Suunnitelma pyrkii pitämään yllä ja parantamaan palvelujen ja toimintojen laatua, edistämään toiminnan riskikohtien tunnistamista sekä ohjaamaan ja kannustamaan jokaista työntekijää toimimaan hyväksyttävien käytäntöjen ja periaatteiden mukaisesti sekä ottamaan huomioon Sosterin strategian arvot ja päämäärät.

 

 Vastuu toiminnan laadusta, laadun kehittämisen edellytyksistä, asiakas- ja potilasturvallisuudesta ja henkilöstön tukemisesta näiden parantamiseen on toimintayksikön johdolla. Jokainen työntekijä omalla sitoutumisellaan ja osallistumisellaan vastaa laadukkaasta ja turvallisesta hoidosta ja hoivasta ja sen kehittämisestä.

 

 Kuntayhtymän johtoryhmä on hyväksynyt laa­dun­hal­lin­ta­- ja potilasturvallisuussuunnitelman kokouksessaan 8.2.2021. Sosterin hen­ki­lös­töl­le suunnitelmasta tiedotetaan työkokouksissa ja esi­mies­pa­la­ve­reis­sa.

 

 Väestön käyttöön ja tietoon laadunhallinta- ja potilasturvallisuussuunnitelma saatetaan säh­köi­se­nä versiona kuntayhtymän kotisivujen kautta. Sai­raan­hoi­to­pii­rin yksiköt tiedottavat yksiköissään asioiville tai palveluja saa­vil­le suunnitelmasta omilla ilmoitustauluillaan.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevan laadunhallinta- ja potilasturvallisuussuunnitelman.

 

Päätös Kuntayhtymähallitus päätti jättää asian pöydälle.

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija, hallintoylihoitaja Maijaterttu Tiainen, puh. 044 417 3971 ja esittelijä, vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

 

20.04.2021 § 62  

Kuntayhtymähallitus

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevan laadunhallinta- ja potilasturvallisuussuunnitelman.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija, hallintoylihoitaja Maijaterttu Tiainen, puh. 044 417 3971 ja esittelijä, vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa