Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 20.04.2021/Pykälä 63

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Omistaja-asiakkaiden ja UNA Oy:n välisten sopimusten uusiminen

61/02.05.01.02/2020

 

 

20.04.2021 § 63  

Kuntayhtymähallitus

 Sosterin kuntayhtymähallitus on 29.11.2018 § 104 päättänyt UNA Oy:n osakkaaksi liittymisestä sekä sitoutumisesta UNA Oy:n kautta toteutettavaan UNA Ydin -tietojärjestelmäkokonaisuuden hankintaan.

 

 UNA Oy on sairaanhoitopiirien ja keskuskaupunkien omistama sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämiseen ja hankintoihin keskittynyt yhtiö. Una Ydin ja siihen liittyvä tilannekuva on tiedonhallinta- ja integraatioratkaisu, joka kokoaa yksilö- ja väestötason asiakkuustiedot eri lähteistä (esim. kansalliset tietovarannot ja rekisterit, nykyiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät) yhteen tietojärjestelmään. Sosteri käyttöönottaa Una Ytimen sekä tilannekuvan tämän hetkisen suunnitelman mukaisesti vuonna 2022.

 

 Hankeaikaisten sopimusten uusiminen ja päällekkäisten sopimusehtojen poistaminen UNA Oy:n toiminnan vakiintuessa on nähty jo pitkään tarpeelliseksi. Yhtiön hallitus, eri asiantuntijat ja VSSHP:n, PSHP:n ja PPSHP:n juristeista koottu työryhmä ovat valmistelleet uusia sopimuksia omistaja-asiakkaiden hyväksyttäväksi. Omistaja-asiakkaalla tarkoitetaan sairaanhoitopiiriä tai ICT Inhouse -yhtiötä, joka on UNA Oy:n osakas. Sopimusvalmistelun lähtökohtana on ollut selkeyttäminen, yhdenmukaistaminen ja tulkinnanvaraisten päällekkäisyyksien poistaminen.

 

 Hyväksyttäväksi esitettäviä sopimuksia ovat:

 1. Osakassopimus

 2. Sopimus kehittämisen yhteistyöstä

 3. UNA Ydin ohjelmasopimus sekä siihen liittyvät alasopimukset:

      - UNA Ydin Integraatio- ja tiedonhallinta -projektisopimus

      - UNA Ydin Tilannekuva -projektisopimus.

 

 Kaikille UNA Oy:n osakkaille esitetään, että ne hyväksyvät muutetun UNA Oy:n osakassopimuksen. Osakassopimukseen on lisätty sopimusehdot osakaskokouksesta ja nimitystoimikunnasta. Lisäksi osakassopimukseen on lisätty sopimusehto siitä, että mikäli omistajana oleva sairaanhoitopiiri ei hanki yhtiöltä palveluita 12 kuukauden aikana, sairaanhoitopiiri on velvollinen luopumaan osakkuudestaan. Sopimuksesta on poistettu yhtiön perustamisvaiheeseen liittyvät määräykset osakkeiden merkintäoikeuksista.

 

 Kaikille omistaja-asiakkaille esitetään, että ne hyväksyvät uuden sopimuksen kehittämisen yhteistyöstä. Sopimus kehittämisen yhteistyöstä korvaa hankeaikaisen sopimuksen UNA -yhteistyöstä sekä UNA yhteistyön ja UNA Oy:n muutos- sopimuksen. Esitetyn sopimuksen mukaan omistaja-asiakkaan on oltava kehittämisen yhteistyötä koskevan sopimuksen osapuoli niin kauan kuin sopijapuoli on mukana jossakin UNA Oy:n ohjelmassa (esim. Ydin tai Kaari). Kehittämisen yhteistyön tarkemmista sisällöistä ja kustannuksista päätetään vuosittain omistaja-asiakkaiden johtajista koostuvassa johtoryhmässä. Sopimus kehittämisen yhteistyöstä koskee sitä omistaja-asiakkaiden yhteistä kehittämistä, jota ei tuoteta minkään ohjelman puitteissa.

 

 UNA Ydin -ohjelmassa mukana oleville omistaja-asiakkaille esitetään, että ne hyväksyvät UNA Ydin ohjelmasopimuksen sekä UNA Ydin integraatio- ja tiedonhallintaa koskevan projektisopimuksen. Lisäksi UNA Ydin tilannekuvassa mukana oleville omistaja-asiakkaille esitetään, että ne hyväksyvät uuden UNA Ydin tilannekuva -projektisopimuksen. Uudet sopimukset korvaavat voimaantullessaan vanhan UNA-ytimen hankintaa koskevan sopimuksen hallintamallista. Molempien projektisopimusten osalta esitetään, että ne ovat voimassa 31.12.2021 asti.

 

 Sopimusuusinnan lisäksi toisena keskeisenä asiana on Espoon kaupungin irtaantuminen yhtiön omistajuudesta sekä yhtiön kanssa tehdyistä sopimuksista. Neuvotteluosapuolina ovat olleet myös Länsi-Pohjan ja Vaasan sairaanhoitopiirit. Sovintotyöryhmän esitys on käytännössä kaksiosainen ja se sisältää erillisen ratkaisuehdotuksen Espoon kaupungin osalta ja toisen, yhdenmukaisen ratkaisuehdotuksen Länsi-Pohjan ja Vaasan sairaanhoitopiirin osalta.

 

 Espoon osalta sovintoryhmä ehdottaa, että UNA Oy:n osakkaat hyväksyvät seuraavan esityksen:

 

  1. Espoon kaupunki luopuu omistuksistaan ja sijoituksistaan (C osakkeista 30 000 euroa) UNA Oy:ssä vastikkeetta ja luovuttaa osakkeensa yhtiölle.
  2. Espoon kaupunki luopuu kaikista mahdollisista oikeuksistaan tähän mennessä tehtyyn UNA Ydin toteutukseen.
  3. Espoon kaupunki vastaa osaltaan UNA Ytimen kustannuksista sopimusehtojen mukaisesti 31.12.2020 saakka.

 

 Länsi-Pohjan ja Vaasan sairaanhoitopiirien osalta sovintoesityksen keskeiset periaatteet sisältyvät uusien sopimusten ehtoihin. Ne koskevat siten yhdenmukaisesti kaikkia yhtiön osakkaita, eikä niistä ole tarpeen sopia erikseen.

 

 Päätösesityksen kohdan 2 mukaisella hankinnalla ei ole vaikutusta UNA Oy:n omaan pääomaan, koska Espoon kaupungin omistamien osakkeiden luovutus tapahtuu vastikkeetta. Tämän vuoksi OYL 15 lukua ei sovelleta kyseiseen omien osakkeiden hankintaan, ja se voidaan toteuttaa ilman yhtiökokouksen päätöstä.

 

 Sopimusmuutoksista ei synny lisäkustannusvaikutuksia Sosterille.

 

 Irtaantumisen ehtoja koskeva sovintotyöryhmän loppuraportti ja sopimukset ovat päätöksentekijöiden nähtävillä kokouksessa.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää

1. hyväksyä Espoon kaupungin irtaantumisen UNA Oy:stä sovintoesityksen mukaisin ehdoin ja todeta, ettei sovintoratkaisukokonaisuus riko osakkeenomistajien yhdenvertaista kohtelua

2. hyväksyä, että UNA Oy voi hankkia Espoon kaupungin omistamat (100 kpl) yhtiön C-sarjan osakkeet (numerot 341-440) sovintoesityksen mukaisin ehdoin vastikkeetta

3. hyväksyä UNA Oy:n kanssa tehtävät uudet sopimukset

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.

 

 

 Tiedoksi

 UNA

 tietopalvelupäällikkö Tero Taivainen

 

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä, vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa