Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 24.08.2021/Pykälä 100

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Suhteellisen vaalin vaalilautakunnan valitseminen toimikaudelle 2021-2025

1344/00.00.01.00/2021

 

 

24.08.2021 § 100  

Kuntayhtymähallitus

 Kuntalain 105 §:n mukaan luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään kokonaislukuun.

 

 Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän varajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

 

 Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaalilaissa säädetään. Lisäksi valtuusto voi antaa määräyksiä vaalin toimittamisesta. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistövaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

 

 Vaali voidaan toimittaa suljetuin lipuin sähköisessä kokouksessa vain, jos vaalisalaisuus on turvattu.

 

 Hallintosäännön 93 §:n mukaan yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisen vaalin toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi (5) jäsentä ja kul­la­kin hen­ki­­koh­tai­nen varajäsen.             

 

 Yhtymävaltuusto valitsee jäseneksi valituista lautakunnan pu­heen­joh­ta­jan ja yhden varapuheenjohtajan.

 

 Lautakunnan sihteerinä toimii yhtymävaltuuston pöytäkirjanpitäjä, joll­ei yhtymävaltuusto toisin päätä.

 

 Suhteellisen vaalin toimittamisesta ja vaalin tuloksen toteamisesta on määräykset hal­lin­to­sään­nön 98 ja 99 §:issä.

 

 Tasa-arvolain 4 a §:n 1 mom. mukaisesti toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 Lain mukaisen sukupuolikiintiön on toteuduttava se­kä var­si­nais­ten että va­ra­­sen­ten kohdalla.  Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus esittää valtuustolle, että se nimeää toimikaudelle 2021-2025 suhteellisen vaalin lautakuntaan viisi (5) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

Edelleen kuntayhtymähallitus esittää valtuustolle, että se nimeää valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä, vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa