Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 24.08.2021/Pykälä 101

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Tarkastuslautakunnan vaalin suorittaminen toimikaudelle 2021-2025

1345/00.00.01.00/2021

 

 

24.08.2021 § 101  

Kuntayhtymähallitus

 Voimassa olevan perussopimuksen 29 §:n 1 momentin mukaan val­tuus­to asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuo­sien hallinnon ja talouden järjestämistä varten.

 

 Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hal­lin­non ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovat­ko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset ta­voit­teet toteutuneet.

 

 Saman pykälän 4 momentin mukaisesti hallinnon ja talouden tar­kas­tuk­ses­ta, tarkastuslautakunnan kokoonpanosta ja tehtävistä ja muista lautakunnan työskentelyyn liittyvistä asioista määrätään hal­lin­to­sään­nös­sä.

 

 Voimassa olevan hallintosäännön 7 §:n mukaan tar­kas­tus­lau­ta­kun­nas­sa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja se­kä kolme muuta jäsentä. Jo­kai­sel­la jäsenellä on henkilökohtainen va­ra­­sen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

 

Kuntalaki 58 §

Kuntayhtymän toimielimet

Kuntayhtymän päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto tai yh­ty­­ko­kous. Jäljempänä 61 §:ssä tarkoitetussa yhden toimielimen kun­ta­yh­ty­mäs­sä päätösvalta jakautuu jäsenkunnille ja kun­ta­yh­ty­män toimielimelle perussopimuksessa sovituin tavoin.

 

Kuntayhtymällä voi olla myös muita perussopimuksessa sovittuja toi­mi­eli­miä.

 

Kuntayhtymän muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen toi­mi­elin­ten kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jä­sen­kun­tien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kun­ta­vaa­leis­sa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa sää­de­tyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

 

 Kuntalaki 75 §  

Vaalikelpoisuus tarkastuslautakuntaan

Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

1) kunnanhallituksen jäsen;

2) pormestari ja apulaispormestari;

3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, por­mes­ta­rin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) es­teel­li­syys­pe­rus­tei­ta koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu lä­hei­nen;

4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yh­tei­sön tai säätiön palveluksessa;

5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

 

 Tasa-arvolain 4 a §:n 1 mom. mukaisesti toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 Lain mukaisen sukupuolikiintiön on toteuduttava se­kä var­si­nais­ten että va­ra­­sen­ten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.

 

 Tämän esityslistan liitteenä on jäsenkuntien kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­tien vahvistamista vaalituloksista tehty yhteenveto.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus esittää, että yhtymävaltuusto valitsee toimikaudelle 2021-2025
1. tarkastuslautakuntaan viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
2. tarkastuslautakunnan varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan sekä varapuheen-johtajan

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä, vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa