Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 24.08.2021/Pykälä 102

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Kuntayhtymähallituksen vaali toimikaudelle 2021-2025

1346/00.00.01.00/2021

 

 

24.08.2021 § 102  

Kuntayhtymähallitus

 Kuntalain 58 §:n mukaisesti kuntayhtymän muiden kuin yh­ty­­val­tuus­ton tai yhtymäkokouksen kokoonpano on sovitettava sel­lai­sek­si, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina ole­vien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kun­ta­yh­ty­män alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mu­kai­ses­ti.

 

 Kuntalaki 73 §

 "Vaalikelpoisuus kunnanhallitukseen

 

 Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaa­li­kel­poi­nen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1)      välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan pal­ve­luk­ses­sa oleva henkilö;

2)      henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kun­nan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön pal­ve­luk­ses­sa;

3)      kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esit­te­li­­nä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioi­den valmistelusta;

4)      henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toi­mi­eli­men jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai sii­hen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh­tei­sös­sä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jol­le kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden rat­kai­su on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

 Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huo­leh­ti­van yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen pu­heen­joh­ta­ja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaa­li­kel­poi­nen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muus­sa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

 

 Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kun­nan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön pal­ve­luk­ses­sa olevia henkilöitä.

 

 Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa ole­van yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jä­se­neen."

 

 Voimassa olevan kuntayhtymän perussopimuksen 12 §:n mu­kai­ses­ti valtuusto valitsee toimikaudekseen hallitukseen 9 jäsentä ja heil­le henkilökohtaiset varajäsenet, joista neljä (4) on Sa­von­lin­nan kaupungista ja viisi (5) muista jäsenkunnista. Yksi (1) jä­se­nis­tä valitaan puheenjohtajaksi ja kaksi (2) varapuheenjohtajaksi.

 

 Kaikilla kuntayhtymän jäsenkunnilla on vähintään yksi (1) edus­ta­ja yhtymähallituksessa.

 

 Yhtymähallituksen puheenjohtaja valitaan pysyvästi Savonlinnan kau­pun­gin edustajista.

 

 Tasa-arvolain 4 a §:n 1 mom. mukaisesti toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 Lain mukaisen sukupuolikiintiön on toteuduttava se­kä var­si­nais­ten että va­ra­­sen­ten kohdalla.  Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.

 

 Tämän esityslistan liitteenä on jäsenkuntien kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­tien vah­vis­ta­mis­ta vaalituloksista tehty yhteenveto.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus esittää, että yhtymävaltuusto valitsee toimikaudelle 2021-2025
1. kuntayhtymähallitukseen yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
2. yhtymähallituksen varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan sekä I- ja II-varapuheenjohtajan

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä, vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa