Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 24.08.2021/Pykälä 96

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Kuntayhtymän talousarvion 2022 ja -suunnitelman 2022-2024 laadinta

946/02.02.00/2021

 

 

25.05.2021 § 73  

Kuntayhtymähallitus

 Talousarviota 2022 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2022-2024 laadittaessa huomioidaan aiempien vuosien toiminnan ja talouden kehitys, jäsenkuntien kanssa käytävät kuntaneuvottelut ja tiedossa olevat toiminnalliset muutokset.

 

 Vuo­den 2020 ti­lin­pää­tök­ses­sä Sosterin toimintamenot ja -tuotot alit­ti­vat talousarvion. Kunnille hyvitettiin tilinpäätöksen yhteydessä yhteensä 3,1 mil­joo­naa euroa. Sosteri sai valtionavustusta koronakustannuksiin 1,7 miljoonaa euroa.

 

 Kolmen viimeisen vuoden aikajaksolla (2018-2020) Sosterin kuntalaskutuksen kasvu, 1,0 % oli maltillinen verrattuna toimialan yleiseen kehitykseen valtakunnallisesti.

 

 Vuonna 2021 on käynnistetty useita sellaisia toiminnallisia uudistuksia, jotka parantavat kustannustehokkuutta vuosina 2021-2022. Toisaalta kustannuspainetta tiedetään olevan mm. kasvavissa lääkäripalvelujen ostoissa.

 

 Koronan vaikutukset talouteen näkyvät edelleen vuonna 2021. Sosterissa korona-kustannuksia aiheutuu vuonna 2021 erityisesti aiempaa suuremmasta testausmäärästä ja alkuvuoden aikana käynnistyneistä koronarokotuksista. Tämä vaikuttaa myös kuntalaskutukseen erityisesti alkuvuoden osalta.

 

 Asiakasmaksutuottojen kertymään vaikuttaa 1.7.2021 alkaen voimaan astuva asiakasmaksulaki, joka vähentää kuntayhtymän tuloja jo kuluvana vuonna.

 

 Vuoden 2021 ulkoisten kulujen toteuma 31.3.2021 tilanteessa oli 25,6 % ja tulos ylijäämäinen 1,5 miljoonaa euroa. Palvelujen ostot ovat alkuvuodesta kasvaneet ja testaus- ja rokotustoiminta on kasvattanut perusterveydenhuollon avohoidon kustannuksia ja kuntalaskutustuottoja.  

 

 Investoinneissa keskitytään vuonna 2022 perusterveydenhuollon uudisrakentamis-hankkeen loppuunsaattamiseen. Rakennus on määrä luovuttaa käyttöön 1.4.2022 mennessä.  

 

 Jäsenkuntien kanssa käydään talousarviovalmistelun käynnistyttyä alkusyksystä kuntaneuvottelut, joissa täsmentyvät kuntien näkymät ja tavoitteet ta­lous­ar­vio­vuo­del­le ja taloussuunnitelmakaudelle.  

 

 Käynnissä olevat toiminnan muutokset ja niihin sisältyvä kustannustehokkuuden kasvu helpottavat osaltaan jäsenkuntien tilannetta. Edellisvuosien tasainen kehitys ei tässä vaiheessa ennusta merkittäviä muutoksia kuntalaskutuksen kehitykseen talousarviovalmistelussa.

 

 Arvio raamiksi vuoden 2022 talousarvioon valmistellaan viimeistään elokuun kuntayhtymähallituksen kokoukseen.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää merkitä tiedoksi talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2022-2024 valmistelun tilanteen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä, vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

22.06.2021 § 85  

Kuntayhtymähallitus

Kuntayhtymän vuoden 2022 talousarvion raamiksi esitetään edellä mainittu tilanne huomioiden lähtökohtaisesti vuoden 2021 talousarviotasoa, joka ulkoisten kulujen osalta on 189,1 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa 0-kasvua ja kustannustason pysymistä vuoden 2021 tasolla. Tämä kehitys on mahdollinen, mikäli käynnissä olevat toiminnallis-taloudelliset muutokset toteutuvat suunnitelmien mukaisesti eivät kustannukset muutoinkaan kasva.

 

Henkilöstökustannusten kehitystä arvioidaan vielä erikseen mm. sote-sopimukseen siirtymisen osalta.  Tuottojen kehitys on asiakasmaksujen lainsäädäntömuutoksen vuoksi aleneva. Koronan vaikutusten odotetaan vähenevän asteittain vuoteen 2022 mentäessä.

 

Jäsenkuntalaskutus oli vuoden 2020 tilinpäätöksessä yhteensä 162,8 miljoonaa euroa talousarvion alittuessa 2,7 miljoonaa euroa. Jäsenkunnille tilinpäätöksen yhteydessä tehty hyvitys 3,1 miljoonaa euroa sekä kunnille myönnetyt korona-valtionosuudet vaikuttivat positiivisesti jäsenkuntien tulokseen vuonna 2020.  Jäsenkuntalaskutusarvio oli vuoden 2021 talousarviossa yhteensä 167,7 miljoonaa euroa, jossa tavoitteessa vähintäänkin tullaan tämänhetkisen arvion mukaan pysymään vuonna 2021. Myös vuodelle 2021 on arvion mukaan muodostumassa ylijäämää, joka kunnille hyvitetään ja jonka kehitys otetaan huomioon talousarviovalmistelussa. Sosterille on myönnetty korona-valtionavustusta ajalle 1.11.2020-31.3.2021  0,9 miljoonaa euroa.

 

Talousarvioraamia valmisteltaessa sote-pela-uudistuksen läpimeno näyttää erittäin todennäköiseltä. Toiminta siirtyy vuonna 2023 hyvinvointialueelle niillä resursseilla, jotka siirtyvillä organisaatioilla on ennen vuotta 2023 käytettävissä. Etelä-Savon tulevalla hyvinvointialueella rahoituksen lähtökohta on siis Sosterin, Essoten, Pieksämäen kaupungin, Vaalijalan kuntayhtymän, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien sekä pelastuslaitoksen nykyinen sote-määrärahojen taso. Mikäli tätä rahoituksen lähtötasoa nyt heikennetään, tarkoittaa se negatiivista kehitystä tulevaan sotepalvelutuotantoon ja sitä kautta koko maakunnan aluetalouteen.  

 

Päätösehdotus Kuntayhtymän vuoden 2022 talousarvion raamiksi esitetään vuoden 2021 talousarviotasoa, ulkoiset kulut 189,1 miljoonaa euroa.

Raamia tarkennetaan tarvittaessa elokuussa, kun puolivuotistoteuma on valmistunut.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä, vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

24.08.2021 § 96  

Kuntayhtymähallitus

Talousarvion ja -suunitelman valmistelu on käynnistynyt tilanteessa, jossa sote-lait on hyväksytty ja hyvinvointialuevalmistelu käynnistynyt 1.7.2021.

Vuosi 2022 on sote-lakien voimaan tultua Sosterin viimeinen toiminta- ja talousarviovuosi itsenäisenä kuntayhtymänä. Hyvinvointialueelle siirtyvien toimintojen ja palvelujen rahoituksen lähtötasoon vuodesta 2023 alkaen vaikuttaa mm. vuoden 2022 talousarvion taso.

 

Kesäkuun toteuman mukaan kuntayhtymän tulos on ylijäämäinen (3,9 milj€) ja ulkoisten kulujen toteuma 51,6 %. Kertyvä ylijäämä palautuu jäsenkunnille kuntalaskutuksessa viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä. Koronasta aiheutuvia toimintamenoja oli kesäkuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä noin 1,2 milj€. Ylijäämää kertyykin mm. infektioyksikössä koronasta aiheutuen. Kuntayhtymässä ei ole hintojen nousupainetta kuluvalle vuodelle. 

 

Talousarvio vuodelle 2022 laaditaan keskitetysti ja lähtökohtaisesti vuoden 2021 tasolle. Investointeja tehdään uudisrakentamisen loppuunsaattamisen lisäksi vain aivan välttämättömien, asiakkaiden ja potilaiden hoitoon liittyvien hankintojen osalta. Toiminnallisiin uudistuksiin keskitytään osana hyvinvointialueen valmistelua. Mielenterveyden ja riippuvuuksien yksikön uudistus sisältää talouden tasapainotustavoitteita ja uudisrakennuksen valmistuminen vähentää käyttötalouden kustannuksia 1.4.2022 alkaen, jotka tekijät huomioidaan valmistelussa.

 

Kuntaneuvottelut jäsenkuntien kanssa käydään alkusyksyn aikana.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää, että talousarvion laadinnan raami vuodelle 2022 on vuoden 2021 taso selostusosassa mainituin tarkennuksin.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä, vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa