Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 26.10.2021/Pykälä 137

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Yhtymähallituksen ylimääräinen kokous 28.10.2021

 

 

26.10.2021 § 137  

Kuntayhtymähallitus

 Hallintosäännön 107 §:n mukaan (Kokouskutsu)

 "Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

 

 Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

 

 Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

 

 Kutsu yhtymävaltuustoa lukuun ottamatta muiden kuntayhtymän toimielinten kokouksiin on annettava vä­hin­tään kuusi (6) päi­vää ennen kokous­ta jäsenille ja varajäsenille sekä niille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Näistä määräyksistä voidaan kui­tenkin poiketa, jos asian erityinen kii­reelli­syys sitä vaa­tii."

 

Päätös Kuntayhtymähallitus päätti yksimielisesti pitää ylimääräisen yhtymähallituksen kokouksen etäyhteyksin torstaina 28.10.2021 klo 15 ja käsitellä tuolloin uudelleen yhtymävaltuuston 28.9.2021 päätösten täytäntöönpanopykälän (kohta 2. puheenjohtajiston vaali).

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä kuntayhtymäjohtaja, Saara Tavi,

p. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa