Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 26.10.2021/Pykälä 132

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Ympäristöterveydenhuoltojaoston nimeäminen

1677/00.01.02.01/2021

 

26.10.2021 § 132  

Kuntayhtymähallitus

 Kuntalain 91 §:n mukaisesti valtuusto voi hallintosäännössä siir­tää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille sekä luot­ta­mus­hen­ki­löil­le ja viranhaltijoille.

 

 Kuntalain 30 §:ssä on määritelty kunnan toimielimet; kun­nan toi­mi­eli­miä ovat valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta.

 

 Valtuusto voi lisäksi asettaa

 1. kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia tai niiden si­jas­ta valiokuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä,
 2. johtokuntia liikelaitoksen tai tehtävän hoitamista varten,
 1. jaostoja kunnanhallitukseen, lautakuntaan, valiokuntaan ja joh­to­kun­taan.

 

 Kuntalain 54 §:n mukaan kun­nal­le, kuntayhtymälle tai sen viranomaiselle laissa säädetty tehtävä, jos­sa toimivalta voidaan siirtää viranhaltijalle, voidaan sopimuksella antaa virkavastuulla toisen kunnan tai kuntayhtymän viranhaltijan hoidettavaksi.

 

 Sopimukseen on otettava tarpeelliset määräykset ainakin tehtävän sisällöstä, tehtävän hoidon seurannasta, kustannusten perusteista ja jakautumisesta sekä sopimuksen voimassaolosta ja irtisanomisesta.

 

 Kun­ta­yh­ty­mä voi tehdä edellä tarkoitetun sopimuksen, jos siihen on kuntayhtymän jäsenkuntien suostumus.

 

 Kunnanvaltuusto voi antaa lautakunnalle tai toimielimelle oi­keu­den siirtää toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle tai jaos­tol­le myös elintarvikelain (297/2021) 55-70 §:ssä tarkoitettujen hal­lin­nol­lis­ten pakkokeinojen osalta.

 

 Juvan ja Puumalan kuntien kanssa teh­dys­sä yh­teis­toi­min­ta­so­pi­muk­ses­sa ym­­ris­­ter­vey­den­huol­lon (ter­veys­val­von­ta, eläin­lää­kin­­huol­to) jär­jes­­mi­ses­tä on sovittu seu­raa­vaa:

 

 Kohta 13 Kollegiaaliseen päätöksentekoon osallistuminen

 Ao. kunnalla on oikeus nimetä edus­ta­ja ja tälle va­ra­­sen ym­­ris­­ter­vey­den­huol­lon alaan kuu­lu­vien asioiden kä­sit­te­lyyn ja pää­tök­sen­te­koon ISSHP:n hal­li­tuk­sen nimeämässä ym­­ris­­ter­vey­den­huol­to­jaos­tos­sa. Pää­tök­sen­te­koon osallistuminen koskee myös ym­­ris­­ter­vey­den­huol­lon toi­min­nal­li­sia ratkaisuja ja ta­lou­den perusteita.

 

 Kuntalain 31 §:n mukaan jaoston jäsenenä voi olla myös toi­mi­eli­men varajäsen. Valtuusto voi päättää, että jaoston jäseneksi, ei kui­ten­kaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin toi­mi­eli­men jäseniä ja varajäseniä.

 

 Hallintosäännön 8 §:n Ympäristöterveydenhuoltojaosto mukaan:

 Kuntayhtymähallituksen alaisuudessa toimii ympäristöterveydenhuoltojaosto, jossa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä ja jokaisella heistä on henkilökohtainen varajäsen. Jaoston jäseneksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin kuntayhtymähallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä kuntayhtymältä näitä palveluja hankkivan muun kunnan kuin jäsenkunnan edustajia. Jaoston valitsee kuntayhtymähallitus.

 

 Ympäristöterveydenhuoltojaoston esittelijänä toimii terveysvalvonnan johtaja.

 

 Ympäristöterveydenhuoltojaosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

 

Tehtävät ja ratkaisuvalta:

 1. toimii toimialansa lainsäädännön tarkoittamana monijäsenisenä toimielimenä sekä käyttää tälle toimielimelle lainsäädännössä säädettyä ratkaisuvaltaa
 2. asettaa toimialansa toiminnalliset päämäärät ja tavoitteet, päättää voimavarojen suuntaamisesta, ohjaa ja valvoo toimialansa suunnittelua ja toteutusta, huolehtii alaisensa organisaation kehittämisestä sekä seuraa toiminnan laatua, vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta
 3. käsittelee ja tekee esitykset toimialallaan kuntayhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston käsiteltäväksi kuuluvista asioista ja huolehtii päätösten täytäntöönpanosta
 4. päättää palveluista perittävien asiakasmaksujen perusteista yhtymävaltuuston määrittelemien yleisten perusteiden ja asiakasmaksulainsäädännön mukaisesti
 5. päättää palvelujen hankkimisesta ja myymisestä sekä päättää tehdä ja irtisanoa toimialaansa koskevat sopimukset
 6. käsittelee ja antaa esityksen toimialansa talousarviosta ja -suunnitelmasta
 7. antaa kaavalausunnot, joiden vaikutus kohdistuu suureen ihmismäärään
 8. valvoo valvontakohteista tehtävien viranhaltijapäätösten lainmukaisuuden noudattamista.

 

Kuntayhtymähallitus voi antaa tarkempia määräyksiä tämän pykälän mukaisen ratkaisuvallan käytöstä.

 

 Kuntalain 30 §:n mukaan jaostoista on soveltuvin osin voi­mas­sa, mi­tä asianomaisesta toimielimestä säädetään.

 

 Lain naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 4 a § (29.6.2021/657) 1 mom. mukaisesti valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä, hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen yhteistoiminnan toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

 

 Kuntaliiton yleiskirjeen 8/2021, 28.5.2021 mukaan sukupuolikiintiön on toteuduttava se­kä var­si­nais­ten että va­ra­­sen­ten kohdalla.  Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.

 

 Puumalan kunnanhallitus on 30.8.2021 nimennyt varsinaiseksi jä­se­nek­si Lauri Kotsalaisen (PS) ja varajäseneksi Tii­na Li­po-Lem­piäi­sen (Kok.).

 

 Juvan kunnanhallitus on 18.10.2021 nimennyt varsinaiseksi jäseneksi Ritva Hännisen (Kesk.) ja varajäseneksi Antti Pulkkisen (Kesk.).

 

 Tämän esityslistan liitteenä on jäsenkuntien keskusvaalilautakuntien vahvistamista vaalituloksista tehty yhteenveto.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää nimetä ympäristöterveydenhuoltojaostoon puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kuusi (6) varsinaista jäsentä ja heille jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen.

Juvan ja Puumalan kuntien kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti jaostoon tulee nimetä kaikista kunnista sekä jäsen että heille henkilökohtainen varajäsen.

 

Päätös 

Kokouksessa tehtyjen nimiehdotusten pohjalta kun­ta­yh­ty­­hal­li­tus valitsi yksimielisesti seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset va­ra­­se­net ympäristöterveydenhuoltojaostoon toimikaudeksi 2022:

 

Varsinainen jäsen: Henkilökohtainen varajäsen:

Ritva Hänninen, Juva Antti Pulkkinen, Juva

Lauri Kotsalainen, Puumala Tiina Lipo-Lempiäinen, Puumala

Sanni Kemppainen, Rantasalmi Olli-Pekka Nykänen, Rantasalmi

Eija Stenberg, Savonlinna Merja Kiesiläinen, Savonlinna

Vesa Ahonen, Sulkava Eeva Lyytinen, Sulkava

Ari Haapasaari, Savonlinna Eiju Paajanen, Savonlinna

Ahti Myllys, Rantasalmi Juha Kukkonen, Savonlinna

Henni Lyytikäinen, Enonkoski Lauri Niiranen, Enonkoski 

 

Edelleen kuntayhtymähallitus yksimielisesti valitsi ym­­ris­­ter­vey­den­huol­to­jaos­ton puheenjohtajaksi Sanni Kemppaisen Rantasalmelta ja va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si Eija Stenbergin Savonlinnasta toi­mi­kau­dek­si 2022. 

 

 

Tiedoksi

nimetyt henkilöt

Juvan ja Puumalan kunnat

Sampsa Kinnunen/Tiina Munck, ympäristöterveydenhuolto

palkat.sosteri@monetra.fi

tietohallinto/Sirpa Taskinen

 

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija, terveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen, puh.  044 775 4752 ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, puh. 044 417 4100.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa