Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 26.10.2021/Pykälä 133

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen hankinta

1064/02.08.00.00/2021

 

26.10.2021 § 133  

Kuntayhtymähallitus

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on järjestänyt tarjouskilpailun mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen hankinnasta. Hankinnan kohteena ovat mielenterveyskuntoutujille tarkoitetut asumispalvelut, joihin kuuluvat seuraavat osa-alueet: Osa-alue 1: Tuettu asuminen asiakkaan vuokra- tai omistusasunnossa, osa-alue 2: Tuettu asuminen palveluntuottajan asumisyksikössä, osa-alue 3: Palveluasuminen ja osa-alue 4: Tehostettu palveluasuminen. Osatarjoukset hyväksyttiin osa-alueittain. Tilaaja hankkii palvelua tarpeensa mukaisesti. Hankinnassa ei sitouduta mihinkään hankintamääriin. Sopimuskausi on määräaikainen kolme (3) vuotta. Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta 1 + 1 vuoden mittaisella optiokaudella ilman uutta tarjouskilpailua. Sopimuskauden arvioitu aloitusajankohta on 1.1.2022.

 

Hankinta on arvoltaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 25 §:n 1. mom. 3. kohdan ylittävä, liitteen E mukainen sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva hankinta. Hankinnasta on lähetetty julkaistavaksi EU-hankintailmoitus 8.6.2021 HILMA-ilmoituskanavaan ja EU:n viralliseen lehteen sekä korjausilmoitus 29.6.2021. Hankinnan kilpailuttamisessa noudatettava menettely on ollut hankintalain 3 §:n 1 momentin periaatteiden mukainen ja menettely on kuvattu hankinta-asiakirjoissa. Hankinnassa perustetaan osa-alueittain puitejärjestelyt, joihin palveluntarjoajat valitaan avoimella menettelyllä. Tarjousten jättöaika päättyi 20.8.2021 klo 12.00. Tarjoukset avattiin ja avauksesta laadittiin avauspöytäkirja.

 

Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti osa-alueittain seuraavat tarjoajat:

 

Osa-alue 1: Kotilo ry

 

Osa-alue 2: Ei tarjouksia

 

Osa-alue 3: Etelä-Savon Mielenterveys Oy, Humana Avopalvelut Oy, JST Solum Oy, Hoivakehitys Oy, Kotilo ry, Matti ja Liisa Koti Oy, Attendo Sisä-Savon palvelukoti Oy (kts. tarjotut palveluasumisyksiköt Liite 2)

 

Osa-alue 4: Etelä-Savon Mielenterveys Oy, Hoivakymppi Oy, JST Solum Oy, Hoivakehitys Oy, Kotilo ry, Matti ja Liisa Koti Oy, Mehiläinen Hoivapalvelut Oy, Mehiläinen Oy, Onnenhelma Oy, Palvelukoti Hilmari Oy, Attendo Sisä-Savon palvelukoti Oy, Sähäkkä Oy (kts. tarjotut palveluasumisyksiköt Liite 3)

 

Tarjoajat vakuuttivat tarjouksensa ESPD-lomakkeella, ettei niitä rasita hankintalain 80 §:n ja 81 §:n mukaiset tarjoajan poissulkemisperusteet ja että ne täyttävät hankintayksikön asettamat tarjoajan soveltuvuusvaatimukset. Tarjoajien antamat vakuutukset toimivat alustavana näyttönä vaatimusten täyttymisestä. Varsinaiset asiakirjat tarkastetaan voittaneelta tarjoajalta.

 

Tarjoukset todettiin tarjouspyynnön vaatimusten mukaisiksi pois lukien Humana Avopalvelut Oy:n Aava ja Auri palveluasumisyksiköiden 37m²:n kaksiot, joiden vuokra ylittää tarjouspyynnön vaatimuksen: "Palveluntuottajan tai muun vuokranantajan asiakkaalta perimä vuokrapalvelu asumisyksikössä ei saa ylittää KELA:n eläkkeensaajan asumistuen enimmäisasumismenoja".  Hankintalain 113.2 §:n mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa palvelun olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Muilta osin Humana Avopalvelut Oy:n tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

 

Osa-alueeseen 1: "Tuettu asuminen asiakkaan vuokra- tai omistusasunnossa" tuli vain yksi tarjous, jonka jätti Kotilo ry. Tarjoushinnat käyvät ilmi liitteeltä 1.

 

Osa-alueeseen 2 "Tuettu asuminen palveluntuottajan asumisyksikössä" ei saatu lainkaan tarjouksia. Kyseisen osa-alueen osalta on perusteltua siirtyä suorahankintaan (hankintalaki 100 §:n 2 mom. ja 40 §:n 2 mom. 1. kohta)

 

Osa-alueen 3: "Palveluasuminen" vertailuperusteet ja pisteet sekä etusijajärjestys käyvät ilmi liitteeltä 2.

 

Osa-alueen 4: "Tehostettu palveluasuminen" vertailuperusteet ja pisteet sekä etusijajärjestys käyvät ilmi käyvät ilmi liitteeltä 3.

 

Osa-aluekohtaisiin puitejärjestelyihin valitaan kaikki tarjouspyynnön ehdot täyttävät palveluntarjoajat.

 

Sopimuskaudella osa-alueiden 3 ja 4 osalta palveluntuottaja ja asumisyksikkö valitaan lähtökohtaisesti tarjousvertailun perusteella syntyneen osa-aluekohtaisen etusijajärjestyksen mukaisesti. Etusijajärjestyksestä voidaan poiketa, jos paremmalla etusijajärjestyksellä valitulla palveluntuottajalla ei ole tarjolla palvelupäätöksen mukaisesti palveluasumispaikkaa. Etusijajärjestyksestä voidaan poiketa myös tilanteessa, jossa palvelupäätöksen mukainen asiakkaan yksilöllinen palvelutarve tätä edellyttää tai asiakas ja hänen läheisensä toivovat etusijajärjestyksestä poikkeamista. Asumispalveluyksikön valinnassa pyritään turvaamaan asiakkaan sosiaalisten suhteiden ja elinympäristön säilyminen.

 

Liitteet 1-3 lähetetään päätöksentekijöiden käyttöön.

 

Kuntayhtymähallitus päättää hankinnasta, mikäli sopimuksen arvo on yli 200.000 euroa.

 

Hankinta sitoo tilaajaa vasta, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja hankinnasta on allekirjoitettu kirjallinen hankintasopimus.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää, että mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen puitejärjestelyyn palveluntuottajiksi valitaan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella:
Osa-alueelle 1: Kotilo ry
Osa-alueelle 3: liitteellä 2 luetellut tarjoajat sekä
Osa-alueelle 4: liitteellä 3 luetellut tarjoajat

Sopimuskausi on määräaikainen kolme (3) vuotta. Sopimuskauden arvioitu aloitusajankohta on 1.1.2022.

Optiokausien käyttämisestä päätetään myöhemmin erikseen.

Osa-alueen 2 osalta siirrytään suorahankintaan selostusosan mukaisesti.

Humana Avopalvelut Oy:n Aava ja Auri palveluasumisyksiköiden 37m²:n kaksio-asunnot suljetaan pois tarjouskilpailusta selostusosan mukaisin perustein.

 

Päätös Merkittiin, että Seija Puputti ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

Varajäsen Eiju Paajanen oli paikalla tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.

 

 Tiedoksi

 tarjouksen tehneet

 Minna Marjakangas

 Elina Ruuttanen

 Tuula Kärkkäinen

 

 

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija vs. sosiaalipalvelujen tulosaluejohtaja Minna Marjakangas 044 417 5050 ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, puh. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa