Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 28.10.2021/Pykälä 140

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Itseoikaisu kuntayhtymähallituksen päätökseen 12.10.2021 § 117 (Yhtymävaltuuston 28.9.2021 päätösten täytäntöönpano)

 

12.10.2021 § 117  

Kuntayhtymähallitus

 Voimassa olevan kuntalain 39 § 2) kohdan mukaisesti kuntayhtymähallituksen tulee vas­tata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja valvonnasta.

 

 Kuntayhtymävaltuusto kokoontui 28.9.2021 ja pöytäkirja ko­kouk­ses­ta on viety yleiseen tietoverkkoon 1.10.2021.

 

 Pää­­s voidaan kun­ta­lain 143 §:n mukaisesti panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon.

 

 Käsitellyt asiat/täytäntöönpano:

 

24.

Kokouksen avaus

-        ei täytäntöönpanotoimenpiteitä

25.

Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen

-        ei täytäntöönpanotoimenpiteitä

26.

Valtuuston kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

-        ei täytäntöönpanotoimenpiteitä

27.

Valtuuston pöytäkirjan tarkastajien valinta

-        ei täytäntöönpanotoimenpiteitä

28

Suhteellisen vaalin vaalilautakunnan valitseminen toimikaudelle 2021-2025

-        pöytäkirjanote ao.henkilöt

29.

Kuntayhtymävaltuuston puheenjohtajan sekä I- ja II-varapuheenjohtajan vaali toimikaudella 2021-2025

- pöytäkirjanote ao.henkilöt, palkat/Monetra

30.

Tarkastuslautakunnan vaalin suorittaminen toimikaudelle 2021-2025

-  pöytäkirjanote ao. henkilöt, PwC/tilintarkastaja Elina Hämäläinen, palkat/Monetra

31.

Kuntayhtymähallituksen vaali toimikaudelle 2021-2025

- pöytäkirjanote ao.henkilöt, palkat/Monetra

32.

Kuntayhtymävaltuuston ilmoituslehtien valitseminen

- pöytäkirjanote ao. ilmoituslehdet

33.

Talousarviomuutos 2021

- pöytäkirjanote laskentasuunnittelija Päivi Suokas

34.

Kuntayhtymäjohtajan viran (170600) täyttäminen

- pöytäkirjanote lähetetty Kuntarekrystä viranhakijoille 1.10.2021

- pöytäkirjanote henkilöstösihteeri Tiina Kärkkäinen

 

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus toteaa, että yhtymävaltuuston päätökset on tehty laillisessa järjestyksessä, eivätkä päätetyt asiat mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia sekä päättää valtuuston päätökset panna täytäntöön edellä asiakohdittain selostetulla tavalla.

 

 

Esittelijän muutettu päätösehdotus:

 

  1. Kuntayhtymähallitus toteaa, että yhtymävaltuuston päätökset 24-30, 31 kohta 1. (kuntayhtymähallituksen vaali) ja 32-33 on tehty laillisessa järjestyksessä, eivätkä päätetyt asiat mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia sekä päättää valtuuston päätökset 24-30, 31 kohta 1. (kuntayhtymähallituksen vaali) ja 32-33 panna täytäntöön edellä asiakohdittain selostetulla tavalla.             

 

  1. Kuntayhtymähallitus päättää esittää kuntayhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuuston päätös 31. kohta 2. (puheenjohtajiston vaali) käsitellään uudelleen.

  Perustelut:

  Yhtymähallituksen puheenjohtajat muodostavat hallintosäännön 6 §:n mukaisen toimielimen kuntayhtymähallituksen puheenjohtajisto.

 

Nyt 28.9.2021 yhtymävaltuuston kokouksessa § 31. kohta 2. valituksi tulleet yhtymähallituksen puheenjohtajat eivät voisi muodostaa toimielintä kuntayhtymähallituksen puheenjohtajisto, koska toimielimen kokoonpanossa ei toteudu kuntalain 58.3 §:n mukaisesti.

                      

  1. Lisäksi kuntayhtymähallitus toteaa, että valittu kuntayhtymähallituksen puheenjohtajisto on toimivaltainen siihen saakka kunnes yhtymävaltuusto valitsee uuden kuntayhtymähallituksen puheenjohtajiston.

 

Esittelijän sijaisen päätösehdotus:

 

  1. Esittelijän ollessa jäävi yhtymävaltuuston päätöksen 34 kohdalla (kuntayhtymäjohtajan viran täyttäminen), kuntayhtymäjohtajan sijainen, johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen esittää, että kuntayhtymähallitus toteaa, että yhtymävaltuuston päätös 34 on tehty laillisessa järjestyksessä, eikä päätetty asia mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eikä muutoinkaan ole lainvastainen sekä päättää valtuuston päätöksen 34 panna täytäntöön edellä asiakohdassa selostetulla tavalla.

 

Päätös Kuntayhtymähallitus hyväksyi tehdyt muutosesitykset seuraavasti:

1. Kuntayhtymähallitus hyväksyi yhtymävaltuuston päätökset 24-30, 31 kohta 1. (kuntayhtymähallituksen vaali) ja 32-33 ja totesi, että  ne on tehty laillisessa järjestyksessä, eivätkä päätetyt asiat mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia sekä päättää valtuuston päätökset 24-30, 31 kohta 1. (kuntayhtymähallituksen vaali) ja 32-33 panna täytäntöön edellä asiakohdittain selostetulla tavalla.

2. Kuntayhtymähallitus päätti esittää kuntayhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuuston päätös 31. kohta 2. (puheenjohtajiston vaali) käsitellään uudelleen.

3. Kuntayhtymähallitus totesi, että valittu kuntayhtymähallituksen puheenjohtajisto on toimivaltainen siihen saakka kunnes yhtymävaltuusto valitsee uuden kuntayhtymähallituksen puheenjohtajiston.

 

 Merkittiin, että kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi poistui kohdan 4. käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

4. Kuntayhtymähallitus päätti, että yhtymävaltuuston päätös 34 on tehty laillisessa järjestyksessä, eikä päätetty asia mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eikä muutoinkaan ole lainvastainen sekä päättää valtuuston päätöksen 34 panna täytäntöön edellä asiakohdassa selostetulla tavalla.

 

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä (kohdat 24-33) kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100 sekä kohdan 34 esittelijä johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen, puh. 044 417 3620.

 

 

28.10.2021 § 140  

Kuntayhtymähallitus

Kuntayhtymähallituksen 12.10.2021 kokouksen 117 §:n esittelijän muutetun päätösehdotuksen kohdassa perustelut todettiin seuraavaa:

 

"Nyt 28.9.2021 yhtymävaltuuston kokouksessa § 31. kohta 2. valituksi tulleet yhtymähallituksen puheenjohtajat eivät voisi muodostaa toimielintä kuntayhtymähallituksen puheenjohtajisto, koska toimielimen kokoonpanossa ei toteudu kuntalain 58.3 §:n mukaisesti."

 

Esittelijän muutetun päätösehdotuksen perusteluissa teksti jatkui seuraavasti: 

(puheenjohtaja Keskusta Savonlinnasta, 1. varapuheenjohtaja SDP ja 2. varapuheenjohtaja Keskusta), mikä osa jäi myös tarkastettuun pöytäkirjaan.

 

Pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen huomattiin, että perusteluissa suluissa oleva teksti ja tulkinta puheenjohtajien paikkajaon järjestyksestä ei kuulu asian täytäntöönpanoon ja että oleellista asian kuntalain mukaisen käsittelyn kannalta oli todeta kuntalain 58.3 §:n noudattaminen:

"Kuntayhtymän muiden kuin 1 mom tarkoitettujen toimielinten kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti",  jota esittelijän muutosesitys koski.

Tulkinta puheenjohtajien järjestyksestä poistettiin 12.10.2021 pöytäkirjasta kokouksen jälkeen.

 

Kuntayhtymähallituksen 26.10.2021 kokouksessa tehtiin päätös (§137) tämän asian uudelleen käsittelemiseksi ylimääräisessä kuntayhtymähallituksen etäkokouksessa 28.10.2021.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää hyväksyä asiaselostuksessa esitetyllä tavalla esittelijän muutettuun päätösehdotukseen tehdyn korjauksen, jolla poistettiin perustelujen suluissa ollut teksti (puheenjohtaja Keskusta Savonlinnasta,
1. varapuheenjohtaja SDP ja 2. varapuheenjohtaja Keskusta).

 

Päätös 

 Keskustelun kuluessa hallituksen jäsen Reima Härkönen esitti Lea Sairasen kannattamana seuraavaa:

 

 Esitän, että asianumerossa 140 annettu päätösesitys hylätään ja kuntayhtymähallituksen kokouksessa 12.10.2021 / 117 § tekemä päätös sekä asian selostusosa pysytetään voimassa tarkistetun pöytäkirjan mukaisesti. Perusteluna se, että selostusosan kirjaus vastaa kuntalain (410/2015) 58.3 § säännöksen sanamuodon mukaista tulkintaa ja tässä tapauksessa ei ole syytä poiketa tästä laintulkinnan perussäännöstä.

 

 Koska keskustelun kuluessa oli tehty esittelystä poikkeava kan­na­tet­tu esitys, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi nimenhuu­to­ää­nes­tyk­sen.

 

 Ne jotka kannattavat esittelijän tekemää päätösehdotusta, vastaavat JAA,

 jos EI voittaa, tulee hallituksen jä­sen Reima Härkösen esitys päätökseksi. 

 

 Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 Äänestyksen tulos:

 

 JAA:

 Sanni Kemppainen

 Heino Kokkonen

 Eeva Lyytinen

 Aila Makkonen

 Lauri Niiranen

 Seija Puputti

 

 EI:

 Reima Härkönen 

 Jani Sairanen

 Lea Sairanen 

 

Päätös Kuntayhtymähallitus päätti äänestyksen tuloksena 6-3 hyväksyä esittelijän päätösehdotuksen.

 

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi,

p. 044 417 4100.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa