Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 23.11.2021/Pykälä 154

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hankinta

1755/02.08.00.00/2021

 

 

23.11.2021 § 154  

Kuntayhtymähallitus

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on järjestänyt tarjouskilpailun ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hankinnasta. Tilaaja hankkii palvelua tarpeensa mukaisesti. Hankinnassa ei sitouduta mihinkään hankintamääriin. Sopimuskausi on määräaikainen kolme (3) vuotta. Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman uutta tarjouskilpailua. Sopimuskauden arvioitu aloitusajankohta on 1.1.2022.

 

Hankinta on arvoltaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 25 §:n 1. mom. 3. kohdan ylittävä, liitteen E mukainen sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva hankinta. Hankinnasta on lähetetty julkaistavaksi EU-hankintailmoitus 22.10.2021 HILMA-ilmoituskanavaan ja EU:n viralliseen lehteen. Hankinnan kilpailuttamisessa noudatettava menettely on ollut hankintalain 3 §:n 1 momentin periaatteiden mukainen ja menettely on kuvattu hankinta-asiakirjoissa. Hankinnassa perustetaan osa-alueittain puitejärjestely, johon palveluntarjoajat valitaan avoimella menettelyllä. Puitejärjestelyyn valitaan kaikki tarjouspyynnön ehdot täyttävät palveluntarjoajat. Tarjousten jättöaika päättyi 11.11.2021 klo 15.00. Tarjoukset avattiin ja avauksesta laadittiin avauspöytäkirja.

 

Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät seuraavat tarjoajat:

Esperi Care Oy (Esperi Hoivakoti Rebekka)

Hoitokoti Anna ja Aatu Oy (Anna ja Aatu)

Hopearanta Oy (Hopearannan palvelutalo)

Iltakoti Oy (Hoivakoti Jooseppi)

Iltakoti Oy (Palvelutalo Rosina)

Kerimäen vanhusten ja vammaisten tuki ry (Puruveden palvelutalo)

Kruunupuisto Oy (Hoitokoti Finlandia)

Palvelukoti Koivula Oy (Esperi Hoivakoti Koivula)

 

Tarjoajat vakuuttivat tarjouksensa ESPD-lomakkeella, ettei niitä rasita hankintalain 80 §:n ja 81 §:n mukaiset tarjoajan poissulkemisperusteet ja että ne täyttävät hankintayksikön asettamat tarjoajan soveltuvuusvaatimukset. Tarjoajien antamat vakuutukset toimivat alustavana näyttönä vaatimusten täyttymisestä. Varsinaiset asiakirjat tarkastetaan puitejärjestelyyn valituilta tarjoajilta.

 

Tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. Tarjousvertailuun hyväksyttiin kaikki tarjoajat. Tarjousten vertailuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus huomioiden tehostetun palveluasumisen vuorokausihinta (alv 0 %), max. 65 p. ja laatutekijät max. 35 p. Tarjousvertailusta käyvät ilmi myös laatutekijät ja pisteytysperusteet.

 

Sopimuskaudella palveluntuottaja ja palveluasumisyksikkö valitaan lähtökohtaisesti tarjousvertailun perusteella syntyneen osa-aluekohtaisen etusijajärjestyksen mukaisesti. Palveluntuottajien etusijajärjestys käy ilmi liitteestä. Etusijajärjestyksestä voidaan poiketa, jos paremmalla etusijajärjestyksellä valitulla palveluntuottajalla ei ole tarjolla palvelupäätöksen mukaisesti palveluasumispaikkaa. Etusijajärjestyksestä voidaan poiketa myös tilanteessa, jossa palvelupäätöksen mukainen asiakkaan yksilöllinen palvelutarve tätä edellyttää tai asiakas ja hänen läheisensä toivovat etusijajärjestyksestä poikkeamista. Asumispalveluyksikön valinnassa pyritään turvaamaan asiakkaan sosiaalisten suhteiden ja elinympäristön säilyminen.

 

Tarjousvertailu lähetetään päätöksentekijöiden käyttöön.

 

Kuntayhtymähallitus päättää hankinnasta, mikäli sopimuksen arvo on yli 200.000 euroa.

 

Hankinta sitoo tilaajaa vasta, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja hankinnasta on allekirjoitettu kirjallinen hankintasopimus.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää, että ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen puitejärjestelyyn palveluntuottajiksi valitaan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella liitteellä 1 luetellut tarjoajat.

Sopimuskausi on määräaikainen kolme (3) vuotta. Sopimuskauden arvioitu aloitusajankohta on 1.1.2022.

Optiokauden käyttämisestä päätetään myöhemmin erikseen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

 

 Tiedoksi

 Minna Marjakangas

 Niina Laakkonen

 Tuula Kärkkäinen

 

 

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija, vs. sosiaalipalvelujen tulosaluejohtaja Minna Marjakangas 044 417 5050 ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, puh. 044 417 4100.

 

 

 

 


Tiedoksianto

 lähetetty

Pvm

 

    

 

 

OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS / JULKINEN HANKINTA

 

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, myöh. hankintalaki) mukaan vaatia oikaisua hankintayksiköltä (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon ¹

 

  1. Ohje hankintaoikaisusta

 

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintalain 132 - 134 §:n mukaan hankintayksikölle kirjallisen vaatimuksen hankintaoikaisusta, jos hankintapäätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu virheeseen hankintalain soveltamisessa. Vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

 

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen tekoaika

 

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

 

Käytettäessä sähköistä yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon päivänä, jona asiaa koskeva sähköinen asiakirja on viestin vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että sähköistä viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin (hankintalaki 127 §:n 1 mom.).

 

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin (hallintolaki 434/2003, 59 §). Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana (hallintolaki 60 §).

 

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

 

Hankintaoikaisua koskevasta vaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen, oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

 

Toimitusosoite

 

Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle:

 

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymähallitus

PL 111

57101 Savonlinna

kirjaamo@sosteri.fi

 

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

 

¹ Kansalliset kynnysarvot:

1)      60 000 euroa tavarahankinnoissa, palveluhankinnoissa ja suunnittelukilpailuissa, jollei 3-4 kohdassa toisin säädetä;

2)      150 000 euroa rakennusurakoissa;

3)      400 000 euroa liitteen E 1-4 kohdassa tarkoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja koskevissa hankinnoissa;

4)      300 000 euroa liitteen E 5-15 kohdassa tarkoitettuja muita erityisiä palveluja koskevissa hankinnoissa;

5)      500 000 euroa käyttöoikeussopimuksissa

 

 

  1. Valitusosoitus markkinaoikeuteen

 

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

 

Hankintalain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan saa hakea valittamalla muutosta vain, jos markkinaoikeus myöntää asiassa käsittelyluvan. Lupa on myönnettävä, jos:

asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai

siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

 

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.

 

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

 

Käytettäessä sähköistä yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon päivänä, jona asiaa koskeva sähköinen asiakirja on viestin vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että sähköistä viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin (hankintalaki 127 §:n 1 mom.).

 

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin (hallintolaki 434/2003, 59 §). Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana

(hallintolaki 60 §).

 

Valituksen sisältö

 

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 9 § 2 mom.).

 

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävän valituskirjelmään valtakirja (hallintolainkäyttölaki 586/1996, 21 §).

 

Valituksen toimittaminen

 

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle:

Markkinaoikeus

Radanrakentajantie 5

00520 Helsinki

Puhelin: 029 56 43300

Faksi: 029 56 43314

Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi  

 

Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskielto

 

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

 

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.

 

Hankintalain 146 §:n markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;

2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai

3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

 

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

 

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa