Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 23.11.2021/Pykälä 146

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Työnantajan edustajan nimeäminen yhteistyötoimikuntaan

1676/01.00.00.00/2021

 

 

12.10.2021 § 119  

Kuntayhtymähallitus

 Vuonna 2007 (13.4.2007/449) on astunut voimaan laki työn­an­ta­jan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa. Lain tar­koi­tuk­se­na on edistää työnantajan ja henkilöstön välistä yh­teis­toi­min­taa kunnissa. Yhteistoiminnan tavoitteena on antaa hen­ki­lös­töl­le mahdollisuus yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa osal­lis­tua kunnan toiminnan kehittämiseen ja antaa henkilöstölle mah­dol­li­suus vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskevien pää­tös­ten valmisteluun sekä samalla edistää kunnallisen pal­ve­lu­tuo­tan­non tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua.

 

 Yhteistyötoimikunnan toiminnan periaatteet on määritelty kah­del­la lailla:

-        Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kun­nis­sa 13.4.2007/449

-        Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan yhteistoiminnasta 44/2006

 

 Yhteistyötoimikuntaan kuuluu 16 jäsentä, 3 on työnantajan edus­ta­jia, 6 henkilöstöjärjestöjen edustajia, 3 toimihenkilöiden edus­ta­jia, työsuojelupäällikkö sekä kolme työsuojeluvaltuutettua (työn­te­ki­jöi­den ja toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutetut). Toi­mi­hen­ki­löi­den edustajista on nimetty pöytäkirjanpitäjäksi ja asioiden val­mis­te­li­jak­si henkilöstöpäällikkö Kaija Lappalainen.

 

 Työnantajaa yhteistoimintavaliokunnassa edustaa kun­ta­yh­ty­­hal­li­tuk­sen toimikaudekseen nimeämät jäsenet tai heidän hen­ki­­koh­tai­set varajäsenensä.

 

 Viranhaltijajäseninä ovat toimineet edellisellä toimikaudella seuraavat viranhaltijajäsenet ja heidän henkilö­koh­tai­set varajäsenet vir­ka-ase­man­sa perusteella:

 

 Varsinainen jäsen   Varajäsen

 hallintojohtaja Saara Tavi   varalla Jorma Hongisto

 hallintoylihoitaja Maijaterttu Tiainen   ei varajäsentä

 henkilöstöpäällikkö Kaija Lappalainen  ei varajäsentä

 

 Työn­an­ta­jan edustajina ovat toimineet:

 Varsinainen jäsen:  Henkilökohtainen varajäsen:

 Pekka Nousiainen  Ahti Myllys

 Ari Silvennoinen  Marja Laitinen

 Panu Peitsaro   ei varajäsentä

  

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää nimetä toimikaudekseen kolme (3) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet yhteistyötoimikuntaan.

Lisäksi kuntayhtymähallitus toteaa seuraavien viranhaltijajäsenien ja heidän henkilökohtaisten varajäsenien kuuluvan virka-asemansa perusteella yhteistyötoimikuntaan:


hallintoylihoitaja Maijaterttu Tiainen  varalla Mari Teittinen
henkilöstöpäällikkö Kaija Lappalainen varalla Tiina Kärkkäinen

 

Päätös Kuntayhtymähallitus päätti siirtää asian käsittelyn yhtymävaltuuston kokouksen jälkeen.

 

 Tiedoksi

 valitut jäsenet

 palkat/Monetra

 

 

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija, henkillöstöpäällikkö Kaija Lappalainen, puh. 045 7881 0659 ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

23.11.2021 § 146  

Kuntayhtymähallitus

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää nimetä toimikaudekseen kolme (3) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet yhteistyötoimikuntaan.

Lisäksi kuntayhtymähallitus toteaa seuraavien viranhaltijajäsenien ja heidän henkilökohtaisten varajäsenien kuuluvan virka-asemansa perusteella yhteistyötoimikuntaan:

hallintoylihoitaja Maijaterttu Tiainen  varalla ylihoitaja Mari Teittinen
henkilöstöpäällikkö Kaija Lappalainen varalla henkilöstösihteeri Tiina Kärkkäinen

 

Päätös Kuntayhtymähallitus päätti nimetä toimikaudekseen seuraavat työantajan edustajat ja heille henkilökohtaiset varajäsenet yhteistyötoimikuntaan:

 Varsinainen jäsen: Henkilökohtainen varajäsen:

 Reima Härkönen Eero Sistonen

 Aila Makkonen Marja Laitinen

 Saara Tavi  ei varajäsentä

 

 Lisäksi kuntayhtymähallitus totesi seuraavien viranhaltijajäsenien ja heidän henkilökohtaisten varajäsenien kuuluvan virka-asemansa perusteella yhteistyötoimikuntaan:

 

 hallintoylihoitaja Maijaterttu Tiainen  varalla ylihoitaja Mari Teittinen

 henkilöstöpäällikkö Kaija Lappalainen varalla henkilöstösihteeri Tiina Kärkkäinen

 

 

Tiedoksi

valitut jäsenet

palkat/Monetra

 

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija, henkilöstöpäällikkö Kaija Lappalainen,

puh. 045 7881 0659 ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa