Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristöterveydenhuoltojaosto
Pöytäkirja 18.11.2021/Pykälä 25

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Ympäristöterveydenhuoltojaoston kokoonpanon toteaminen ja kokousmenettelyt

 

Ympäristöterveydenhuoltojaosto 18.11.2021 § 25  

1842/00.02.03/2021  

 

 

A. Kokoonpano

 

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymähallitus on kokouksessaan 26.10.2021 § 132 valinnut voimassa olevan hallintosäännön § 8 mukaisesti alaisuudessaan toimivan ympäristöterveydenhuoltojaoston jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Todetaan ympäristöterveydenhuoltojaoston kokoonpano toimikaudeksi 2021-2022, jäsenet ja varajäsenet:

 

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Ritva Hänninen, Juva

Antti Pulkkinen, Juva

Lauri Kotsalainen, Puumala

Tiina Lipo-Lempiäinen, Puumala

Sanni Kemppainen, Rantasalmi

Olli-Pekka Nykänen, Rantasalmi

Eija Stenberg, Savonlinna

Merja Kiesiläinen, Savonlinna

Vesa Ahonen, Sulkava

Eeva Lyytinen, Sulkava

Ari Haapasaari, Savonlinna

Eiju Paajanen, Savonlinna

Ahti Myllys, Rantasalmi

Juha Kukkonen, Savonlinna

Henni Lyytikäinen, Enonkoski

Lauri Niiranen, Enonkoski

 

Samassa kokouksessa yhtymähallitus valitsi ympäristöterveydenhuoltojaoston puheenjohtajaksi Sanni Kemppaisen Rantasalmelta ja varapuheenjohtajaksi Eija Stenbergin Savonlinnasta.

 

B. Kokousmenettelyt

 

Hallintosäännön 15. luku sisältää määräykset kokousmenettelystä Itä-Savon sairaanhoitopiirissä. Näiden määräysten mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä myös peruuttaa kokouksen. (106 §).

 

Ympäristöterveydenhuoltojaoston kokouksia pidetään keskimäärin viidestä seitsemään kokoukseen vuodessa. Kokousten määrään ja ajankohtaan vaikuttaa mahdollisten pakkotoimien sekä tehtyihin viranhaltijapäätöksiin jätettyjen oikaisuvaatimusten käsittely, jotka on lain mukaan käsiteltävä viivytyksettä asiakkaan oikeusturvan takaamisen vuoksi. Jaoston tekemistä, oikaisuvaatimuksia koskevista päätöksistä asiakkaalla on valitusmahdollisuus hallintooikeuteen, joka toimii varsinaisena valitusviranomaisena.

 

Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään toimielinten jäsenten lisäksi myös kokouksessa läsnäoloon oikeutetuille. (107 §) Kutsu annettaan vähintään kuusi (6) päivää ennen kokousta.

 

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti (108 §). Salassa pidettävien asioiden osalta esityslista jaetaan jäsenille joko salattuna sähköpostina tai jaetaan kokouksessa ja tästä listan käsittelystä ilmoitetaan aina erikseen kokouskutsun yhteydessä.

 

Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa (111 §). Jaoston kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus on yhtymähallituksen puheenjohtajalla ja kuntayhtymäjohtajalla. Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. (112 §)

 

Asiat päätetään yhtymähallituksen ja sen alaisen jaoston kokouksessa viranhaltijan tai hänen sijaisekseen määrätyn esittelystä (119 §). Ympäristöterveydenhuoltojaoston esittelijänä toimii terveysvalvonnan johtaja (8 §). Terveysvalvonnan johtajan ollessa poissa tai esteellinen esittelijänä toimii kokouksen puheenjohtaja. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan esittelyn pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä (119 §).

 

Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Puheenjohtaja allekirjoittaa pöytäkirjan ja pöytäkirjanpitäjä varmentaa sen. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla (126 §), lähtökohtaisesti ympäristöterveydenhuoltojaoston pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

 

 

 Päätösehdotus:

 

 Ympäristöterveydenhuoltojaoston kokoonpano merkitään tiedoksi.

Ympäristöterveydenhuoltojaosto päättää hyväksyä noudatettavaksi edellä selostusosassa selvitetyn kokousmenettelyn ja päättää kokouksessa tulevista kokousajankohdista.

Ympäristöterveydenhuoltojaosto päättää lisäksi, että esityslista liitteineen lähetetään sähköisesti jäsenille, varajäsenille ja kokouksessa läsnäolo-oikeutetuille.

Ympäristöterveydenhuoltojaosto nimeää pöytäkirjanpitäjäksi/sihteeriksi terveystarkastaja Tiina Munckin toimikaudelle 2021 - 2022.

 

 Päätös: 

 

 Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelujen jälkeen yksimielisesti.

 

  

 

 

 

 Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijäterveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen, p. 044 775 4752

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa