Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristöterveydenhuoltojaosto
Pöytäkirja 18.11.2021/Pykälä 28

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Ympäristöterveydenhuollon talousarvio vuodelle 2022

 

Ympäristöterveydenhuoltojaosto 18.11.2021 § 28  

946/02.02.00/2021  

 

 

Vuosi 2022 tulee olemaan Sosterin viimeinen toiminta- ja talousarviovuosi itsenäisenä kuntayhtymänä. Ympäristöterveydenhuollon palvelut tuotetaan Sosterin ympäristöterveydenhuollon toimesta vielä vuoden 2022 ajan edelleen Savonlinnan kaupungille sekä Enonkosken, Juvan, Puumalan, Rantasalmen ja Sulkavan kunnille.

 

Talous

Ympäristöterveydenhuollon talousarvion 2022 laadinnan lähtökohtana on ollut kuntayhtymähallituksen 24.8.2021 § 96 päättämä talousarvion 2022 laadintaohje ja kehys. Kuntalaskutuksen perusteet säilyvät ennallaan eli kuntalaskutus perustuu terveysvalvonnassa kuntakohtaisiin asukaslukuihin ja eläinlääkinnässä hyöty- ja pieneläinkäyntien lukumäärään.

 

Edellä mainitun kuntayhtymän päätöksen jälkeen talousarvion laadintaan ja ohjeistukseen on tullut erilaisia muutoksia, mitkä ovat hankaloittaneet merkittävästi myös ympäristöterveydenhuollon talousarvioesityksen laadintaa. Näin ollen koko ympäristöterveydenhuollon tulosyksikön sekä terveysvalvonnan ja eläinlääkinnän työyksiköiden aiemmin laaditut talousarvioesitykset on vedetty takaisin ja uusitut esitykset eivät ole vielä valmistuneet.

 

Johtuen koko Sosterin talousarvion laadinnan keskeneräisyydestä, esitykset ympäristöterveydenhuollon talousarvioksi toimitetaan ympäristöterveydenhuoltojaoston jäsenille myöhemmin. 

 

Henkilöstö

Ympäristöterveydenhuollon henkilöstön määrä vuoden 2021 lopussa on yhteensä 22; terveysvalvonnan johtaja, seitsemän terveystarkastajaa, yhdeksän praktikkoeläinlääkäriä, kaksi valvontaeläinlääkäriä ja kolme klinikkaeläintenhoitajaa.

 

Johtuen osin lääkärisopimuksen 1.1.2021 voimaan tulleista viikkolepomääräyksistä, esitetään tässä talousarvion laadinnan yhteydessä perustettavaksi yksi uusi praktikkoeläinlääkärin virka vuoden 2022 alusta lukien. Tällöin molemmille eläinlääkinnän päivystysalueille olisi varattu viiden praktikkoeläinlääkärin työpanos, mikä mahdollistaisi viranhaltijoiden työskentelyn järjestämisen virkaehtosopimuksen mukaisesti viisipäiväisen työviikon pohjalle. Samalla pystyttäisiin turvaamaan eläinlääkäreille riittävä viikkolepoaika, tarvittavat asiakaspalveluresurssit sekä resurssit ympärivuorokautisten palveluiden järjestämiseksi. Näin myös päivystystiheys väljenisi eläinlääkäriliiton suosituksen mukaiseksi eli 1/5. Nykytilanteessa on jouduttu käyttämään paljon sijaistyövoimaa, mikä on aiheuttanut ylimääräistä työtä ja kustannuksia. Yhden praktikkoeläinlääkärin henkilöstökustannukset sivukuluineen ovat Sosterissa noin 60.000 euro/vuosi ja kate rahoitukselle järjestettäisiin eläinlääkinnän talousarvion sisältä, eikä tämä henkilöstölisäys aiheuttaisi kunnille kohdennettujen suoritehintojen nousua.

 

Suoritteet

Vuoden 2022 suoritemäärät on arvioitu vuosien 2018-2021 toteumien sekä olemassa olevan tiedon perusteella. Suoritemäärät riippuvat valvontakohteiden määrästä ja laadusta sekä palvelujen kysynnästä sekä tarjonnasta. Vuoden 2022 suoritemääräarviot on esitetty liitteessä 1.

 

Terveysvalvonnassa suoritteiden merkitsemiseen ja tilastointiin vaikuttaa huomattavasti valtakunnallisen VATI-tiedonhallintaohjelman toiminta ja tuotekehitys. Terveysvalvonnan toimintaan ja myöskin ohjelmaan merkittävänä uudistuksena tulee vuoden 2022 alusta elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukaisten kohteiden vuosilaskutus, joka tulee vaatimaan etenkin alkuvuonna huomattavasti resursseja.

 

Eläinlääkinnässä hyötyeläintilat ovat vähentyneet jo useamman vuoden ajan. Tosin osa jäljelle jääneistä tiloista on laajentanut toimintaa, mistä aiheutuu se, että yhden hyötyeläinkäynnin kesto saattaa pidentyä oleellisesti, kun samalla käynnillä hoidetaan useampaa eläintä kerralla.

 

Lisäksi on huomioitava vuodelle 2022, että ympäristöterveydenhuollon toimintojen uudelleenorganisoinnin järjestelyt tulevat vaatimaan merkittävästi työaikaa, mikä tulee olemaan pois varsinaisesta substanssityöstä. Tämä uudelleenorganisoitumisen vaikutukset tulevat ulottumaan myös pitkälle vuoden 2023 puolelle.

 

Investoinnit

Vuodelle 2022 on esitetty Haapakallion eläinklinikan yhteyteen autojen pysäköintimahdollisuuksien perusparannusta. Perusparannus parantaisi alueen yleistä turvallisuutta, työturvallisuutta sekä käytettävien välineiden ja kaluston säilyvyyttä. Asiaa on esitetty kiinteistöhuollon vastuusektorille.

 

Projektit ja hankkeet

Vuodelle 2022 ei ole esitetty määrärahaa ko. momentille. Terveysvalvonnan valvontasuunnitelmiin tulevat projektit rahoitetaan pääasiassa yksikön laboratoriopalveluiden ja virkamatkojen momenteilta.

 

Strategia ja tavoitteet

Kuntayhtymän yhteinen strategia päätetään talousarviopäätöksen yhteydessä ja tulee samaan asiakirjaan koko kuntayhtymän talousarvion kanssa. Ympäristöterveydenhuollolle asetetaan seuraavat mitattavat ja seurattavat tavoitteet:

 

  • Eläinlääkinnän toimintojen turvaaminen; mittarina suoritteiden lukumäärä ja tavoitteena käyttösuunnitelman 2022 määrät

 

  • Terveysvalvonnan valvonnan suunnitelmallisuus; mittarina valvontasuunnitelman mukaisten tarkastusten ja näytteenottojen toteutuminen ja tavoitteena suunnitelman määrät

 

  • Menokehyksessä pysyminen; mittarina laskentatoimen kirjanpitotilastointi (Exreport) ja tavoitteena toteuttaa euromääräistä toimintaa talousarvion raameissa.

 

  • Osaava ja kehittyvä henkilöstö; mittarina koulutuspäivät ja tavoitteena keskimäärin kuusi (6) koulutuspäivää / tulosyksikön työntekijä eli yhteensä 138 koulutuspäivää.

 

 

 Päätösehdotus:

 

 Ympäristöterveydenhuoltojaosto päättää hyväksyä ympäristöterveydenhuollon talousarvioesityksen vuodelle 2022 Juvan ja Puumalan osalta. Edelleen ympäristöterveydenhuoltojaosto päättää hyväksyä ympäristöterveydenhuollon talousarvioesityksen liitettäväksi osaksi perusterveydenhuollon talousarvioesitystä.

 

 Päätös: 

 

 Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelujen jälkeen yksimielisesti.

 

  

 Tiedoksi:

 Juvan kunta

 Puumalan kunta

 

 Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijäterveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen, p. 044 775 4752

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa