Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristöterveydenhuoltojaosto
Pöytäkirja 18.11.2021/Pykälä 31

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Sosterin ympäristöterveydenhuolto Etelä-Savon hyvinvointialueuudistuksessa

1530/00.01.02.02/2021

 

 

Ympäristöterveydenhuoltojaosto 15.09.2021 § 20 

 

 

 

Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta, (616/2021).eli ns. uudistuksen voimaanpanolaki tuli voimaan 1.7.2021. Lain mukaan Suomeen muodostettiin hyvinvointialueet, joille siirretään kuntien vastuulla nykyisin olevat sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät.

 

Ympäristöterveydenhuollon osalta monialaisen maakunnan parlamentaarisessa selvityksessä 12.1.2021 yksimielisesti esitettiin ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämistä kunnilta hyvinvointialueille vuonna 2026. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä StVM 16/2021 vp (julkaistu 15.06.2021) on kuitenkin esitetty, että voimaanpanolain 65 §:ssä mahdollistettaisiin ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitaminen hyvinvointialueilla, jos alueen kaikki kunnat ovat tehneet sopimuksen tehtävän hoitamisesta ja osoittaneet hyvinvointialueelle ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisen edellyttämän täysimääräisen rahoituksen. Asia onkin kirjattu esityksen mukaisesti voimaanpanolakiin § 65.

 

Edellä mainittu lainsäädäntöuudistus tulee vaikuttamaan hyvin merkittävästi Sosterin ympäristöterveydenhuollon lähitulevaisuuteen, organisoitumiseen sekä toimintaan. Sosteri-organisaation lakatessa olemasta vuoden 2022 lopussa on nykymuotoisella Sosterin ympäristöterveydenhuollolla käytännössä kaksi vaihtoehtoa:

1) ympäristöterveydenhuolto palautuu peruskuntiin ja toiminta organisoidaan uusiksi lain ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta (410/2009) reunaehtojen mukaisesti mahdollisesti kolmen vuoden ajaksi - ja sen jälkeen taas mahdollinen uusi organisoituminen osaksi hyvinvointialuetta tai

2) Etelä-Savon hyvinvointialueen kunnat päättävät yksimielisesti siirtää ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuun hyvinvointialueelle voimaanpanolain 65 §:n reunaehtojen mukaisesti, jolloin Etelä-Savoon muodostuisi hyvinvointialuetta vastaavan alueen kokoinen ympäristöterveydenhuollon yksikkö.

 

Asiaa on käsitelty myös Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen toimielimen (vate) kokouksessa 1.9.2021, § 46 (liite 1). Kokouksessaan valmistelutoimielin päätti puoltaa Etelä-Savon alueen ympäristöterveydenhuollon liittämistä osaksi Etelä-Savon hyvinvointialuetta heti vuoden 2023 alusta lukien. Asian eteenpäin saattamiseksi, valmistelutoimielin päätti pyytää asiasta kuntien kannanotot 4.10.2021 mennessä.

 

 

 Päätösehdotus:

 

 Ympäristöterveydenhuoltojaosto merkitsee asian tiedoksi.

Kokouksessa tehty muutettu päätösesitys:
Ympäristöterveydenhuoltojaosto merkitsee asian tiedoksi.
Lisäksi ympäristöterveydenhuoltojaosto puoltaa osaltaan toimialueensa ympäristöterveydenhuollon liittämistä osaksi Etelä-Savon hyvinvointialuetta vuoden 2023 alusta.
 

 

 Päätös: 

 

 Ympäristöterveydenhuoltojaosto päätää hyväksyä kokouksesssa muutetun päätösesityksen.

Lauri Niiranen esitti alkuperäisen päätösehdotuksen hyväksymistä. Lauri Niirasen esitys raukesi kannattamattomana.

 

  

Tiedoksi:

Kunnat

 

 

 Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä terveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen, p. 044 775 4752

 

18.11.2021 § 31  

Ympäristöterveydenhuoltojaosto

 

Ympäristöterveydenhuollon mahdollista siirtymistä Etelä-Savon hyvinvointialueen tuottamaksi palveluksi on selvitetty. Tehdyn selvitystyön perusteella asialle oli laaja alustava kannatus alueen kunnissa sekä Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikaisessa valmistelutoimielimessä.

 

Yksi Etelä-Savon kunnista edellytti kuitenkin lausunnossaan, että hyvinvointialueella tulisi olla mahdollisuus ostaa ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat tehtävät isäntäkuntamallilla toimivalta Keski-Savon ympäristöterveydeltä. Lisäksi oli ratkaisematta yhden kunnan eläinlääkäripäivystyksen järjestäminen, mikä nykyisin ostetaan Keski-Suomen alueelta. Toistaiseksi myöskään selkeää ratkaisumallia kuntalaskutukselle ei ollut tiedossa.

 

Jotta voimaanpanolain 65 §:n perusteella ympäristöterveydenhuollon tehtävät voisivat siirtyä sopimuksen perusteella Etelä-Savon hyvinvointialueelle kunnilta, laissa edellytetään, että siirto koskee alueen kaikkien kuntien ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuuta. Järjestämisvastuuta ei voi ostaa muualta ja yksittäisten palvelujenkin osalta ostoa rajaa hyvinvointialueiden osalta hankintalaki ja kunnan myynnin osalta kuntalain yhtiöittämisvelvollisuus.

 

Mikäli ympäristöterveydenhuolto siirtyisi hyvinvointialueelle, kuntien pitäisi pystyä tekemään sitovat päätökset vielä vuoden 2021 puolella. Käytännössä ratkaisemattomia ja kesken olevia asioita ei ennätetä selvittää annetussa aikataulussa ja siksi tässä vaiheessa onkin syytä todeta, että ympäristöterveydenhuollon siirtyminen Etelä-Savon hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta ei ole mahdollista ja asian jatkoselvittäminen on syytä päättää tältä osin. Etelä-Savon väliaikainen valmistelutoimielin tekee asiasta aikanaan oman päätöksen.

 

Koska Sosterin tuottamat ympäristöterveydenhuollon toiminnot eivät siirry hyvinvointialueelle, onkin toiminta-alueen kuntien syytä huomioida ympäristöterveydenhuollon toimintojen järjestelyt vuodesta 2023 eteenpäin. Kunnat voivat jatkaa ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintaa edelleen kuntayhtymämuodossa tai siirtää tehtävän muulla tapaa hoidettavaksi, jolloin kuntien yhteistoimintaa voisi toteuttaa kuntayhtymän lisäksi esimerkiksi kuntalain 51 §:n mukaisella vastuukuntamallilla. Lisäksi ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö voisi olla tietyissä tapauksissa yhden kunnan ylläpitämä edellyttäen, että sillä on riittävät resurssit tehtävien hoitamiseen. Selkeänä reunaehtona ympäristöterveydenhuollon toimintojen järjestämiseen on ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetun lain (410/2009) vaatimukset.

 

Sosiaali- ja terveysministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä Suomen Kuntaliiton kirjeessä kunnille ja ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköille on kuvattu hyvinvointialueiden perustamisen vaikutuksia ympäristöterveydenhuollon järjestämiseen erilaisissa tilanteissa (liite 2). Lisäksi liitteenä 3 on Kuntaliiton ohje ympäristöterveydenhuollon järjestämiseen.

 

 

Päätösehdotus Ympäristöterveydenhuoltojaosto merkitsee asian tiedoksi ja toteaa valmistelutyön ympäristöterveydenhuollon toimintojen siirtämiseksi osaksi Etelä-Savon hyvinvointialuetta tältä erää päättyneeksi.

Lisäksi ympäristöterveydenhuoltojaosto muistuttaa alueen kuntia ympäristöterveydenhuollon toimintojen uudelleenorganisoimisen tarpeesta vuoden 2023 alusta lukien.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelujen jälkeen yksimielisesti.

 

 

Tiedoksi:

Sosterin ympäristöterveydenhuollon kunnat

 

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä terveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen, p. 044 775 4752

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa