Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristöterveydenhuoltojaosto
Pöytäkirja 17.12.2021/Pykälä 37

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Ympäristöterveydenhuoltojaoston vastaus Puikkari Oy:n esittämään vaatimukseen

 

Ympäristöterveydenhuoltojaosto 17.12.2021 § 37  

1226/11.02.02.00/2020  

 

 

Taustaa

Kerimaan alueen vesijohtoverkosto on siirtynyt Puikkari Oy:lle vuonna 1994, jolloin Puikkari Oy aloitti Kerimaan alueen vesihuollon. Vuonna 2002 Kerimaan alueen sisäinen jakeluverkosto on liitetty Kerimäen kunnan vesijohtoverkostoon (Itä-Savon Vesi Oy vuodesta 2008 lähtien). Puikkari Oy on huolehtinut Kerimaan alueen vesihuollosta vuodesta 1994 lähtien.

 

Itä-Savon Vesi Oy:llä (aiemmin Kerimäen kunnan vesi- ja viemärilaitoksella) on sopimus talousveden toimittamisesta (sekä jätevesien vastaanottamisesta) Puikkari Oy:n kanssa (Kerimaan alueella toimiva operaattori). Puikkari Oy/Kerimaan Lomakeskus Oy on tehnyt omat liittymäsopimukset Kerimaan alueella olevine kiinteistöjen kanssa vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä. Alueella on voimassaoleva Kerimaan ranta-asemakaava, joka edellyttää kiinteistöjen liittämisen alueen vesi- ja viemäriverkostoon.

 

Kerimaan alueelle on talousveden toimittanut Itä-Savon Vesi Oy vuodesta 2002 (aiemmin Kerimäen kunnan vesilaitos). Kerimaan alueelle talousveden toimittaminen loppui 21.7.2016 Puikkari Oy:n ja Itä-Savon Vesi Oy:n välisen sopimusriidan seurauksena. Vedenkatkaisun jälkeen (2016) Puikkari Oy otti käyttöön 14 vuotta aiemmin käytöstä poistetun oman kaivon veden ja aloitti veden jakelun Kerimaan verkoston alueelle 21.7.2016.

 

Vedenjakelun muutoksista vuonna 2016 tehtiin viranomaispäätöksiä ja asia ratkaistiin Itä-Savon sairaanhopitopiirin ky./ Ympäristöterveydenhuoltojaostossa (myöh. ympäristöterveydenhuoltojaosto). Viranomaispäätöksistä tehtyihin valituksiin Itä-Suomen hallinto-oikeus antoi päätökset 12.12.2016 (16/0351/3 ja 16/0352/3). Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätökset käsiteltiin ja vahvistettiin ympäristöterveydenhuoltojaostossa 2017. Puikkari Oy teki valitukset Itä-Suomen hallinto-oikeuteen ympäristöterveydenhuoltojaoston päätöksistä ja Itä-Suomen hallinto-oikeus antoi päätöksen tehtyyn valitukseen  6.4.2017 (17/0074/3). Puikkari Oy teki valituksen Itä-Suomen hallinto-oikeuden ratkaisusta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka antoi päätöksen asiaan 4.1.2018 (1727/1/17). Puikkari Oy:n tekemä valitus hylättiin ja Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöstä ei muutettu.

 

Puikkari Oy katkaisi Kerimaan alueen vedenjakelun 15.1.2018 ja aloitti vedenjakelun uudelleen 15.5.2018 Kerimaan alueella olevasta omasta kaivosta. Ympäristöterveydenhuoltojaosto käsitteli uudelleen aloitettua vedenjakelua 2018 ja edellytti Kerimaan vedenjakelualueen toiminnan saattamista terveydensuojelulain mukaiseksi 1.6.2018. Puikkari Oy teki tehdyistä päätöksistä valitukset Itä-Suomen hallinto-oikeudelle ja Itä-Suomen hallinto-oikeus teki päätökset tehtyihin valituksiin 25.1.2019 (19/0014/3 ja 19/0015/3). Ympäristöterveydenhuoltojaosto käsitteli Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätökset 25.2.2019 ( § 1 ja § 2). Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen mukaan Puikkari Oy:n Kerimaan alueen vesijohtoverkostossa jaettava vesi on tarkoitettu käyttövedeksi eikä talousvedeksi. Terveydensuojelulain (763/1994) velvoitteet ja määräykset koskevat vesijohtoverkostossa jaettavaa talousvettä, ei käyttövettä.

 

Savonlinnan kaupunginhallitus on vahvistanut vesihuoltolain (119/2001) mukaisen Kerimaan alueen toiminta-alueen 10.9.2018 (§ 300) sekä vahvistanut alueella toimivaksi vesihuoltolaitokseksi Itä-Savon Vesi Oy:n. Itä-Savon Vesi Oy on aloittanut uuden vesijohtoverkoston suunnittelun Kerimaan alueelle. Vesihuoltolain mukaan vahvistetulla toiminta-alueella olevien kiinteistöjen tulee liittyä vesijohtoverkostoon. Vapautusanomukset liittymisvelvollisuudesta käsittelee Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen. Savonlinnan rakennus- ja ympäristölautakunta on käsitellyt oman lainsäädännön osalta Kerimaan alueen vesi- ja jätevesihuoltoon liittyviä asioita.

 

Kerimaan alueella on nykyään 97 vesihuoltopalvelujen käyttäjäkiinteistöä, joista osa on vakinaisessa asuinkäytössä. Lisäksi Kerimaan alueella on majoitustoimintaa ja elintarvikealan toimintaa.

 

Vaatimus 13.10.2021

Puikkari Oy vaatii Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymää Sosteria puuttumaan pikaisesti Kerimaan ranta-asemakaava alueen katastrofaaliseen ja vesihuoltlain vastaiseen vesihuoltotilanteeseen ja talousveden pitkäaikaiseen katkoon (Puikkari Oy:n vaatimus liitteenä 1, Puikkarin lisäliitteet 2 - 4)

 

Puikkari Oy vaatii Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymää määräämään Itä-Savoon Vesi O:n aloittamaan välittömästi talousveden toimitukset Kerimaan kiinteistönomistajille ja yrityksille.

 

Vesihuoltolain (119/2001) mukainen valvontavastuu

Vesihuoltolain mukaisia valvontaviranomaisia ovat toimialoillaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus sekä kunnan terveydensuojeluviranomainen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (§ 4). Kuluttaja-asiamies valvoo vesihuoltolain 5 luvussa tarkoitettujen sopimusten ehtojen lainmukaisuutta kuluttajansuojan kannalta.

 

Vesihuoltolaissa ei ole pykäläkohtaisesti säädelty kenen toimivaltaan minkäkin pykälän valvontavelvollisuus kuuluu. Vesihuoltolaissa viranomaisten valvontatoimivalta on määritelty yleisesti viranomaisen lakisääteisen toimialan kautta. Säännöksen noudattamista valvoo valvontaviranomaisista se, jonka toimialaan säännökseen sisältyvä velvoite tai kielto liittyy. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen toimivalta perustuu terveydensuojelulain terveydensuojelun edistämiseen ja valvomiseen. Pääsääntöisesti terveydensuojelun velvoitteet vesihuoltolaitosten osalta liittyvät talousveteen (terveydensuojelulaki luku 5).

 

Terveydensuojelulaki ei sisällä sisällä sellaisia talousveteen liittyviä säädöksiä, joiden perusteella vesihuoltolain 9 § vesihuollosta huolehtiminen toiminta-aluepäätöksen noudattamisen valvonnasta olisi yksiselitteisesti vain terveydensuojeluviranomaisen ratkaisuvaltaan kuuluva asia. Tästä syystä vesihuoltolain 9 § valvontavelvollisuuden varmistamiseksi ympäristöterveydenhuoltojaosto pyytää asiaan liittyen lausunnot maa- ja metsätalousministeriöltä, lausuntopyyntö on liitteenä 5.

 

Itä-Suomen aluehallintovirasaston lausunnossa Puikkari Oy:n vaatimukselle todeaan, että Itä-Suomen aluehallintovirastolla ei ole vesihuoltolainsäädännön mukaista toimivaltaa lausunnossa esitettyjen asiakohtien osalta, minkä vuoksi virasto ei anna asiassa lausuntoa (lausunto liitteenä 6).

 

Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunnossa todetaan, että kunta voi määrätä talousveden toimittamisen aloittamisen Kerimaan alueen kiinteistönomistajille ja yrityksille (VhL 6, 9 §). Etelä-Savon Ely-keskuksen lausunto kokonaisuudessaan liitteenä 7.

 

Maa-ja metsätalousministeriö ilmoitti 10.12.2021 ettei anna asiasta lausuntoa, koska asia on toimivaltaisen viranomaisen (ELY-keskus ja kunta) vastuulla.

 

 Päätösehdotus:

 

 Terveydensuojelulain (762/1994) talousveteen liittyviin määräyksiin ja Puikkari Oy:n vaatimuksen johdosta saatuun Etelä-Savon Ely-keskuksen lausuntoon perustuen ympäristöterveydenhuoltojaosto päättää todeta, ettei terveydensuojeluviranomaisella ole sellaista vesihuoltolain mukaista määräys- ja päätösvaltaa, minkä perusteella terveydensuojeluviranomainen voisi määrätä Kerimaan hyväksytyllä toiminta-alueella nyt toimimattoman vesihuoltolaitoksen jakamaan talousvettä Puikkari Oy:n omistamassa käyttövedenjakeluverkostossa.

Huomioitavaa on, että Puikkari Oy jakaa Kerimaan alueella olevassa verkostossaan käyttövettä, jota ei terveydensuojelu- tai vesihuoltolaki tunne. Puikkari Oy:llä on siis oma käyttövesilähde verkostoonsa, mikä on kytketty Itä-Savon Vesi Oy:n verkostoon.

 

 Päätös: 

 

 Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelujen jälkeen yksimielisesti.

 

  

 

 

 

 Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijäterveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen, p. 044 775 4752

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa