Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymävaltuusto
Pöytäkirja 13.12.2021/Pykälä 43

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Talousarvio ja strategia vuodelle 2022

946/02.02.00/2021

 

 

30.11.2021 § 162  

Kuntayhtymähallitus

 Kuntalain 64 §:n mukaan kuntayhtymässä noudatetaan saman lain 110 §:ssä annettuja määräyksiä talousarviosta ja -suun­ni­tel­mas­ta.

 

 Kuntayhtymän perussopimuksen 19 § mukaisesti:

 "Vuoden loppuun mennessä valtuuston on hyväksyttävä kun­ta­yh­ty­mäl­le talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi. Sen hy­väk­sy­mi­sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useam­paa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

 

 Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toi­min­nal­li­set ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suun­ni­tel­ma on laadittava siten, että edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoi­ta­mi­seen turvataan huomioon ottaen jäsenkuntien todellinen kan­to­ky­ky. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa se­kä investointi- ja rahoitusosa.

 

 Kuntakierroksella ja yhteisissä omistajaohjausneuvotteluissa jä­sen­kun­nil­le varataan mahdollisuus tehdä ehdotuksia kun­ta­yh­ty­män toiminnan ja talouden kehittämiseksi sekä talousarvion ja -suun­ni­tel­man valmistelemiseksi. 

 

 Jäsenkunta sopii erikseen, jos ei ole siirtänyt järjestämisvastuuta, kuntayhtymän kanssa pal­ve­lu­so­pi­muk­sen, jossa on määritelty miten ja missä laajuudessa kun­ta­yh­ty­mä toteuttaa palvelut jäsenkunnalle. Tällöin läh­­koh­ta­na on yleinen peruspalvelutaso."

 

 Talousarvio laaditaan vuodelle 2022, suunnitelmavuosia ei suunnitella hyvinvointialueuudistuksesta johtuen.

 

 Kuntayhtymähallitus on käsitellyt raamia vuodelle 2022 keväästä 2021 lähtien ja lähtökohta vuodelle 2022 on ollut vuoden 2021 talousarviotaso. Kuntayhtymähallitus on lisäksi päättänyt sisällyttää talousarvioesitykseen vuodelle 2021 talouden sopeutusohjelman, jolla pyritään Savonlinnan kaupungin tavoitteeseen, jonka mukaan Savonlinnan kuntalaskutus olisi 146,5milj€. Tavoite edellyttää noin viiden miljoonan euron sopeuttamista Sosterin taloudessa.

 

 Talousarvioon on sisällytetty palkkojen korotuksen varaus ja huomioitu hoitajamitoitus palveluasumisessa.  

 

 Talousarvioon sisältyy riskejä, joita ovat esimerkiksi sopimusmuutokseen liittyvä palkkojen tason toteuma, palvelujen turvaamisen kustannukset sairaalapalveluissa ja käynnistettävien sopeutustoimien toteutuminen.

 

 Vastuu toi­min­nas­ta ja taloudesta on tulosalueilla ja tu­los­yk­si­köis­sä. Toi­min­taa ja asiakaspalvelun sujuvuutta kehitetään toi­min­nal­li­sis­sa pro­ses­seis­sa.

 

 Yhteistyötoimikunta käsittelee talousarvioesityksen keskeiset kohdat kokouksessaan 29.11.2021.

 

Talousarvio ja strategia vuodelle 2022 lähetetään ennen kokousta käyttöön.

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää esittää kuntayhtymävaltuustolle, että se hyväksyy kuntayhtymän talousarvion ja strategian vuodelle 2022.

 

Päätös Keskustelun kuluessa kuntayhtymähallituksen jäsen Lauri Niiranen teki esityksen, että säästötavoite 5 miljoonaa euroa ei voi olla sitova.
Esitystä ei kannatettu, joten se raukeni.

Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen seuraavilla talousarvioon tehtävillä pienillä muutoksilla:
Sivu 33 (7.2. perustettavat virat/työsuhteet sekä nimikemuutokset):
- toinen lastensuojelun sosiaalityön sosiaalityöntekijä muutetaan sosiaaliohjaajaksi
- sosiaalityöntekijän toimi muutetaan viraksi

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi,

p. 044 417 4100.

 

 

13.12.2021 § 43  

Kuntayhtymävaltuusto

 

Päätösehdotus Kuntayhtymävaltuusto hyväksyy kuntayhtymän talousarvion ja strategian vuodelle 2022.

 

Päätös 

 Keskustelun alussa valtuutettu Ritva Suomalainen esitti, että kokous keskeytetään ja valtuutetut pitävät suljetun ryhmäkokouksen.

 

 Valtuutettu Keijo Pesonen kannatti kokouksen keskeyttämistä.

 

 Aki Virolainen esitti ennen kokouksen keskeyttämistä pienryhmien kannanoton lisättäväksi talousarvioon.

 

 Valtuutettu Lasse Partanen esitti, että kokousta jatketaan normaalisti. Esitys raukesi kannattamattomana.

 

 Kokous keskeytettiin klo 10.27.

 

 Merkittiin, että hallituksen jäsen Lea Sairanen poistui klo 11.07 kokouksen keskeytyksen aikana.

 

 Kokous jatkui klo 11.15.

 

 Pidetyissä ryhmäpuheenvuoroissa ryhmäpuheenjohtajat esittivät seuraavasti:

 

 Keijo Pesonen

 Keskustan ryhmä on valmis hyväksymään talousarvion tietyillä lisäyksillä.

 

 Ritva Suomalainen:

 SDP ja Vasemmistoliitto ovat valmiita hyväksymään talousarvion, kun lisätalousarvioita tehdään vuoden 2022 aikana.

 

 Ahti Myllys:

 Pienryhmät (Kokoomus, LiikeNyt, KD ja PS) ovat valmiita hyväksymään talousarvion pienryhmien kannanotolla.

 

 Puheenjohtaja esitti seuraavaksi talousarvion yksityiskohtaista käsittelyä otsikkotasolla pääkohdittain.

 

 Kohta 1 Kuntayhtymän strategia:

 Aki Virolaisen (pienryhmien) esitys liitetään pöytäkirjaan ja annetaan kuntayhtymähallitukselle pontena edunvalvontaan liittyen.

 

 Kohta 7 Henkilöstö:

 Keijo Pesonen esitti päätökseen lisättäväksi ryhmien yhteisen kannanoton:

 "Valtuusto  pitää tärkeänä, että talousarviossa 2022 varattu määräraha mahdollistaa henkilöstösuunnitelman ja -mitoituksen toteuttamisen.

 Mikäli työmarkkinaneuvotteluissa päädytään korkeampaan palkkojen korotustasoon kuin talousarviossa on arvioitu, niin kevään 2022 kuluessa tuodaan tähän liittyvä talousarviomuutosesitys valtuustolle hyväksyttäväksi."

 

 

 Kuntayhtymävaltuusto päätti hyväksyä esitetyillä lisäyksillä kuntayhtymän strategian ja talousarvion 2022 yksimielisesti.

 

 

Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa