Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 29.03.2022/Pykälä 36

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

UNA-yhtiön sopimusmuutokset vuodelle 2022

61/02.05.01.02/2020

 

29.03.2022 § 36  

Kuntayhtymähallitus

Sosterin kuntayhtymähallitus on päätöksellään 29.11.2018  § 104 liittynyt UNA Oy:n osakkaaksi sekä sitoutunut Una Ydin hankintaan ja kehittämisyh-teistyöhön. Una Oy on suomalaisten sairaanhoitopiirien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymien yhteisesti omistama in-house periaatteella toimiva kehitysyhtiö.

 

UNA-yhtiön osakaskokous on päättänyt muuttaa UNA-kehitystuotteiden so-pimuksia vuoden 2022 alusta. Aikaisemmat sopimukset on tuotteistettu ja tuotteista tehdään ratkaisukohtaiset sopimukset. Tuotteistamisen myötä rat-kaisuille muodostuu myös kiinteä hinta, johon kuuluu ratkaisun ylläpito, pien-kehitys ja palvelusopimuksen mukaisesti UNA-tuki. Tuotteistuksen vuoksi kaikki jatkokehittäminen, käyttöönotot sekä muut mahdolliset projektit on eriytetty projektisopimuksen kautta erillisesti sovittaviin projekteihin, joista tehdään tilaussopimus eri sisällöillä. UNA-yhtiön keskeiset kehitystuotteet tähän asti ovat olleet UNA-ydin, UNA-tilannekuva sekä UNA-lomakepalvelu.

 

Tuotteistamisen sekä niihin liittyvien sopimusten osalta osakkailta edellytetään uutta päätöstä vuoden 2022 alusta lähtien. Edellä kuvattujen tuotteiden lisäksi Sosterilla on voimassa osakassopimuksen mukaisesti kehittämisen yhteistyösopimus, joka jatkuu samassa roolissa kuin aiemminkin. Yhteistyö-sopimus linjaa tiettyjä omistajien vastuita kehittämisessä (kehitysyhtiö) ja ulottaa tietyt peruspelisäännöt kaikkeen tekemiseen. Kehittämisen yhteistyösopimuksen johtoryhmä määrittää vuosittain kehittämisen yhteistyön talousarvion ja tekemisen sisällöt ja tavoitteet. 

 

UNA -yhteistyön alkuperäisenä tavoitteena on ollut edistää kansallisesti yh-denmukaisten asiakas- ja potilastietojärjestelmien hankintaa sekä tukea koordinoidusti kansallista yhteistyötä tietojärjestelmähankinnoissa. Sosterin osalta UNA -kehitystuotteita ei ole otettu alueella käyttöön, koska UNA -ytimen kehitys on viivästynyt ja tietojärjestelmien yhteensovittamista ja konsolidaatiota on pystytty toteuttamaan muilla tavoin.

 

Hyvinvointialueen valmistelussa ei ole myöskään tullut esiin sellaisia tuotan-nollisia ratkaisumalleja, joiden perusteella UNA -ydin tai UNA -tilannekuvaratkaisujen käyttöönotto olisi perusteltavissa. UNA -lomakkeen toiminnallisuudet hoidetaan nykyisessä potilastietojärjestelmässä olevana ratkaisuna.

 

UNA-yhtiön osakassopimuksen mukaisesti Sosteri on mukana kehitysyh-teistyösopimuksessa ja vastaa siitä sopimuksen mukaisesti. Mikäli omistaja haluaa luopua UNA -yhteistyöstä, se tarkoittaa osakkuudesta luopumista. Tämä tapahtuu, kun osakas ei ole 12 kuukauden aikana ostanut yhtiön palveluja Toistaiseksi yhtiöllä ei ole intressejä ostaa omia osakkeita. Tämä tarkoittaisi osakkeiden luovuttamista vastikkeetta ja tehtyjen investointien alaskirjaamista.

 

Nykyinen UNA-kokonaisuus on tällä hetkellä ainoa kansallisesti toimiva kon-sortio, mikä tukee yhteisen strukturoidun kilpailutuksen valmistelua tai kilpai-luttamista. Tämän hetken käsityksen mukaan UNA-yhteistyössä mukana olo Kehityssopimuksen sekä Projektisopimuksen (projektien puitesopimus) osalta on kuitenkin edelleen perusteltua Sosterin sekä Etelä-Savon osalta. Kehityssopimus mahdollistaa UNA-yhteistyössä mukanaolon ja Projektisopimus toimii uusien projektien puitesopimuksena ilman sitoutumisvelvoitetta. Uusiin merkittäviin projekteihin sitoutumisesta tehdään aina erillinen päätös. Vuoden 2022 osalta Kehittämisen yhteistyön sopimuksen hinta on 0,25 €/ asukas joten Sosterin maksuosuus on n. 10 000€.

 

UNA Projektisopimus lähetetään päätöksentekijöiden käyttöön.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää, että se ei vahvista UNA Oy:n kanssa uusia rat-kaisusopimuksia UNA -ydin, UNA -tilannekuvan tai UNA -lomakkeen osalta.

Kuntayhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymäjohtajan allekirjoittamaan Sosterin ja UNA Oy:n välisen UNA Projektisopimuksen.

Kuntayhtymähallitus toteaa myös, että muut UNA-organisaatioon liittyvät päätökset, sopimukset tai tuotteiden ratkaisusopimukset käsitellään jatkossa tarvittaessa osana Etelä-Savon hyvinvointialueen valmistelua tai osana muuta hyvinvointialueen päätöksentekoa.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

 

 Tiedoksi

 UNA Oy

 tietopalvelupäällikkö Tero Taivainen

 sopimuskoordinaattori Eini Kallio

 

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija, tietopalvelupäällikkö Tero Taivainen,

puh. 044 581 3663 ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa