Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 29.03.2022/Pykälä 38

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Laadun ja potilasturvallisuuden tilannekatsaus 2021

584/00.01.02.02/2021

 

29.03.2022 § 38  

Kuntayhtymähallitus  

 Sosterin Laadunhallinta- ja potilasturvallisuussuunnitelman mukaisesti sairaanhoitopiirin kuntayhtymähallitukselle saatetaan tiedoksi tilannekatsaus laadun ja potilasturvallisuuden toteutumisesta vuosittain.

 

 Asiakaskokemus laadusta

 Sosterissa mitataan asiakastyytyväisyyttä HappyOrNot-mentelmällä, jossa kysymyksenä on: Tyytyväisyytesi palveluumme tänään? Käytössä on kahdeksan (8) laitetta eri yksiköissä. Vuonna 2021 vastauksia annettiin yhteensä n=16077 kappaletta ja yhteenlaskettuna tyytyväisten osuus oli 95,2 %.

 

 Toisena asiakaspalautetiedon keruumenetelmänä oli Sotepalaute käytössä vuodesta 2016 alkaen, mutta 29.3.2021 otettiin käyttöön uusi ZEF.fi-asiakaspalautejärjestämä. Palautteeseen on asiakkaille linkki Sosteri nettisivuilla.

 Asiakas voi täyttää kyselyn ja antaa avointa palautetta. Keskiarvot ovat olleet korkeat 4,5 - 4,6 (asteikolla 1-5) ja suositteluindeksi, ns. NPS  (asteikolla -100 - + 100) oli 72. Zeffin kautta palautteita saatiin jo vajaan vuoden aikana yli 3000 kpl, kun Sotepalautteen aikana palautteita tuli vuodessa 1600-1700 kpl.

 

 Kotihoidossa tehtiin vuonnsa 2021 asiakaspalautekysely, jossa vastauslomakkeita lähetettiin   459 kpl ja vastauksia palautui  310 kpl, vastausprosentti oli 68 %.

 Asteikolla 1-5 väittämien keskiarvo oli 4,6 (vaihteluväli 4,2 - 4,8).

 

 Potilasturvallisuus

 Sosterilla on käytössä HaiPro-vaaratapahtumien ilmoitus-, käsittely ja raportointijärjestelmä niin asiakas- ja potilasturvallisuutta kuin myös työ-, tieto ja toimintaympäristöturvallisuutta vaarantavien tapahtumien kirjaamiseksi.

  

 Vuonna 2021 tehtiin yhteensä 2394 HaiPro -po­ti­las­tur­val­li­suus­il­moi­tus­ta. Läheltä piti -tilanteiden osuus kaikista oli 23 %.

 Ilmoitusaktiivisuus on runsainta sosiaalipalvelujen tulosalueella, jossa tehtiin 57 % ilmoituksista.

 Ta­pah­tu­ma­tyy­pit jakautuivat seuraavasti:

1)   tapaturma, onnettomuus, väkivalta (40 %);

2)   lääke- ja nestehoito (31 %) ja

3)   tiedonkulku ja tiedonhallinta (13 %),

 

 Vakavia haittatapahtumia oli yhteensä 4  kpl, jotka  liittyivät hoitoon ja seurantaan, kaatumiseen ja lääkehoitoon. Vakavan haittatapahtuman tutkintoja tehtiin 2 kpl. Niistä nousi suosituksina koulutustarve: shokkipotilaan tunnistamiseen ja tiedonkulun lisääminen hoitajien kesken asiakkaiden/potilaiden voinnista, myös kotihoidon ja palveluasumisyksikön välillä.

 

 Kehittämistoimia potilasturvallisuuden parantamiseksi on tehty

 kaatumistapaturmien ehkäisemiseksi, kodin turvallisuuden parantamiseksi,

 potilasohjauksen tehostamiseksi, lääkehoidon ja laiteturvallisuuden lisäämiseksi. 

 

 Asiakkaalla, potilailla tai omaisella on mahdollisuus tehdä vaaratilanneilmoitus Sosteri kotisivujen kautta, mikä on osa potilasturvallisuustyötä ja potilaan osallistumista hoitoonsa. Asiakkaiden tekemiä vaarataphtumailmoituksia (asiakas-HaiPro) tehtiin v. 2021 yhteensä 11 kappaletta, jotka kaikki oli läheltä piti -tilanteita, useimmiten kyse oli tiedonkulun ongelmista.

   

 Sosterissa on toteutettu potilasturvallisuuskävelyjä 12 kpl v. 2017-2020, viime vuonna niitä tehtiin vain yksi koronarajoituksista johtuen. Potilasturvallisuuskävelyjen avulla halutaan kehittää kokonaisturvallisuustyötä potilaan parhaaksi. Halutaan tuoda näkyväksi hyviä käytänteitä ja esille nostaa kehittämiskohteita. Turvallisuuskävely on yksi työnantajan käyttämä keino organisaation omavalvonnan toteuttamisessa. 

 

 Henkilöstölle tehtiin vuosittainen KIVA -kysely sekä Turvallisuuskulttuurikysely (TUKU), joka totetetaan aina muutaman vuoden välein. KIVA -kyselyyn vatasi 647 ja TUKU -kyselyyn 256 sosterilaista. Kokemus oman työn hallinnasta oli hyvällä tasolla molemmissa kyselyissä, samoin psyykkisen kuormittumisen ja henkilöstön resurssien niukkuuden kokemukset olivat yhdenmukaiset.

 

Potilasturvallisuuskoulutus on jatkuvaa. Käytössä on Potilasturvallisuutta taidolla verkkokoulutus, Terveysportin Oppiportin koulutustarjonta sekä Sosterin oma sisäinen koulutus.

 

Toteutuneiden tulosten pohjalta on kuluvalle vuodelle nimetty keskeisiä kehittämiskohteita, niin laadun kuin myös potilasturvallisuudenkin osalta. Lisäksi koetaan tärkeänä, että Sosterin pitkäkestoisen laatutyö ja hyvät käytännöt  integroidaan osaksi hyvinvointialueen valmistelua ja tietojohtamisen prosessia.

Myös valtakunnallinen "Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ja toimeenpanosuunnitelma 2022-2026" asettaa kehittämistarpeita hyvinvointialuevalmisteluun.

 

Laatu- ja potilasturvallisuus vuonna 2021 -tilannekatsaus lähetetään päätöksentekijöiden käyttöön.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus merkitsee tiedoksi laadun ja potilasturvallisuuden tilannekatsauksen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija, hallintoylihoitaja Maijaterttu Tiainen,

puh. 044 417 3971 ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa