Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 29.03.2022/Pykälä 32

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Tilinpäätös 2021

 

 

Tilinpäätös 2021

292/02.06.01.05/2022

 

29.03.2022 § 32  

Kuntayhtymähallitus

 Tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä so­vel­le­taan kirjanpitolain ja -asetuksen säännöksiä. Kuntalaki on kir­jan­pi­to­la­kiin nähden erityisessä asemassa.

 

                                           Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut yleis­oh­jeen kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toi­min­ta­ker­to­muk­sen laa­ti­mi­ses­ta vuonna 2021.

 

                                           Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja nii­den liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion to­teu­tu­mis­ver­tai­lu ja toi­min­ta­ker­to­mus.

 

                                          Tilinpäätös on laadittava tilikaudelta tilikautta seuraavan vuoden maa­lis­kuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tar­kas­tet­ta­vak­si sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se val­tuus­ton käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös ke­­kuun loppuun mennessä.

                                            

                                          Kuntayhtymähallituksen on toimintakertomuksessa tai sen an­ta­mi­sen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä se­kä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

                                                                                

 Tilinpäätöksen allekirjoittavat kuntayhtymähallituksen jäsenet ja kun­ta­yh­ty­­joh­ta­ja.

                                         

Erikoissairaanhoidon ulkoiset kulut ylittyivät 1 140 285 € ja ulkoiset tuotot ylittyivät 1 018 085 €. Toimintakulut ylittyivät operatiivisessa ja konservatiivisessa tulosyksikössä. Erikoissairaanhoidon toimintaluvut jäivät alle arvioidun koronan vuoksi. Päivystyksessä oli käyntejä 4145 enemmän kuin vuonna 2020, mutta vähemmän kuin ennen covid-19 pandemia-aikaa. Osastohoitopäiviä oli lähes saman verran kuin vuonna 2020, mutta 5808 vähemmän kuin vuonna 2019.

 

Perusterveydenhuollossa ulkoiset kulut alittuivat 48 538 € ja ul­koi­set tuotot alittuivat 1 065 324 €. Kustannusten kasvua oli erityisesti hengitystukiyksikössä, lasten ja nuorten psykiatrisen ja somaattisen hoidon kustannuksissa sekä lääkäripalveluiden hankinnassa paikkaamaan vastaanottotoiminnan ja lasten- sekä nuorisopsykiatrian lääkärivajetta.  Lasten ja nuorten yksikön käyntimäärät kasvoivat.

 

Sosiaalipalvelujen ulkoiset kulut alittuivat 791 490 € ja tuotot alittuivat 1 613 952 €. Kulut ylittyivät mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluissa, kehitysvammaisten asumispalveluissa, ikäihmisten perhehoidossa, sosiaalihuoltolain mukaisissa lapsiperhepalveluissa, täydentävässä toimeentulotuessa, henkilökohtaisen avun ostopalveluissa ja vammaispalvelun asunnonmuutostöissä. Kulut alittuivat tai pysyivät talousarviossa kotihoidossa, ikäihmisten asumispalveluissa, omaishoidon tuessa, lastensuojelussa, kuntien yhteisissä palveluissa ja vammaispalvelussa kokonaisuutena tarkasteltuna.

Kotihoidossa käyntejä oli vähemmän kuin vuonna 2020 ja kotihoidon tukipalveluja tarjottiin aiempaa enemmän. Lasten- ja nuortenkoti Kuutissa hoitopäivät vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna.

Omaishoidon tukea saaneiden määrä kasvoi.

 

Tukipalvelujen ulkoiset kulut alittuivat 57 741 € ja tu­otot ylittyivät

1 797 251 €. Tietohallinto, lääkehuolto, laitoshuolto ja henkilöstöpalvelut (sis. entinen varahenkilöyksikkö) alittuivat. Talousarvio ylittyi ravintohuollon, teknisten palveluiden ja materiaalikeskuksen osalta.

 

Investointien toteuma oli 92,3 %.

 

Tilinpäätös esiteltiin yhteistyötoimikunnalle kokouksessa 14.3.2022.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy tilinpäätöksen mukaiset menomäärärahojen ja tuloarvioiden ylitykset/alitukset toiminnan kannalta välttämättömiksi ja tarpeellisiksi.
                                           
Kuntayhtymähallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen kuntayhtymävaltuuston käsiteltäväksi.

Lisäksi kuntayhtymähallitus valtuuttaa viranhaltijat tekemään mahdolliset, vähäiset tekniset korjaukset asiakirjaan.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

Kuntayhtymähallitus valtuutti viranhaltijat tekemään mahdolliset, vähäiset tekniset korjaukset asiakirjaan.

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija va. hallintojohtaja Minna Marjakangas,

p. 044 417 3951 ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa