Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristöterveydenhuoltojaosto
Pöytäkirja 25.03.2022/Pykälä 3

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2021

 

Ympäristöterveydenhuoltojaosto 25.03.2022 § 3  

1211/00.01.02.02/2020  

 

 

Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta (655/2006) säädetään, että kunnan valvontaviranomaisen on laadittava toiminnastaan suunnitelma ja seurattava sen toteutumista vuosittain. Ympäristöterveydenhuoltojaosto on hyväksynyt vuoden 2021 valvontasuunnitelmien päivityksen kokouksessaan 18.12.2020 § 32.

 

Monijäsenisen toimielimen on vuosittain arvioitava valvontasuunnitelmien toteutumista ja siinä tarkastellaan mm. tarkastusten kattavuutta, tarkastusten ja näytteiden määrää ja valvonnasta saatavien tulojen kohdentumista. Lisäksi on arvioitava voimavarojen riittävyyttä suhteessa tarpeeseen. Toimielimen hyväksymä selvitys on lähetettävä aluehallintoviranomaiselle (AVI) sekä tiedot on täydennettävä Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmään (VYHA) vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.

 

Vuoden 2021 toteuman raportointiin kunnat saavat tietonsa pitkälti ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisen tiedonhallintajärjestelmä Vatin:n kautta. On huomioitavaa, että vuoden 2019 alussa käyttöönotettu valtakunnallinen tiedonhallintajärjestelmä Vatin käyttöönoton ja kehitystyön ongelmat näkyivät vielä selkeästi vuoden 2021 suoritteiden kirjaamisessa, mutta myös itse viranomaistoiminnassa. Ohjelman päivitykset, kehitystyö ja laskutukseen liittyvät ongelmat aiheuttivat kunnissa työskenteleville viranhaltijoille paljon ylimääräistä työtä ja mm. ohjelmaan kirjautuneiden kohteiden lukumäärä poikkeaa päivitystyöstä huolimatta edelleen paikallisesti tunnustetuista kohdemääristä. Eläinlääkintähuollon arviointiraportti laaditaan vielä erillisenä dokumenttina.

 

Eri lainsäädäntöjen tunnusluvuissa esitetään valvontasuunnitelmassa esitetyt kohdemäärät, tavoitteet sekä valtakunnallisesta tiedonhallintajärjestelmä Vatista saadut tarkastustiedot.

 

Elintarvikelain mukainen valvonta v. 2021

 

Kohdemäärä suunnitel-masta

Kohdemäärä Vatista

Suunniteltu tarkastus-määrä

Tehdyt suunnitellut tarkastukset

Valvontatulot €

1110

928

480

284

29 105 €

 

Elintarvikevalvonnassa tehtiin vuonna 2021 yhteensä 277 tarkastusta sisältäen suunnitellut ja suunnittelemattomat elintarvikehuoneistotarkastukset, mutta ei maitohygieniatarkastuksia (vuonna 2020 tarkastusten kokonaismäärä oli 228, vuonna 2019 oli 318, vuonna 2018 oli 456). Elintarvikelain mukaisesta suunnitelmallisesta valvonnasta toteutui 68 % (suunniteltu 480 tarkastusta, tehty 284 tarkastusta) ja tarkastusten kattavuus oli 57 % (2020 toteuma 36 % ja kattavuus 31 %, 2019 toteuma oli 60 % ja kattavuus oli 31 %, 2018 to-teuma oli 79 % ja kattavuus 39 %).

 

Suunnitelman mukaisia Oiva-tarkastuksia tehtiin yhteensä 219 kpl 186 valvontakoh-teeseen (vuonna 2020 tarkastuksia 160 kpl 139 valvontakoh-teeseen). OIVA-tarkastusten arvosanat jakautuivat siten, että 71 % oli oivallisia, 17 % oli hyviä, 13 % sai korjattavaa kehotuksen ja 0 % oli huonoja. Edellisten lisäksi alueen 147 maidontuotantotilasta tarkastettiin 60 tilaa (tarkastusmäärä 65) (vuonna 2020 ja 2019 tarkastettu 0 kpl, vuonna tarkastettu 2018 15 kpl).

 

Ruokamyrkytysepäilyjä oli 10 kpl. Elintarvikenäytteitä ei otettu vuonna 2021 (2020 31 kpl, 2019 elintarvikenäytteitä otettiin 41 kpl, 2018 otettiin 66 kpl).

 

Elintarvikevalvontaan käytettiin vuonna 2021 kokonaisuudessaan noin 810 henkilötyöpäivää (2020 käytettiin 800 htpv, 2019 käytettiin 770 htvp, 2018 käytettiin 780 htpv). Valvontasuunnitelmassa oli arvioitu, että kattavaan elintarvikevalvontaan tarvittavan 1010 htpv:n työpanos. Elintarvikevalvonnassa oli vuonna 2021 huomattavan paljon toimijan vaihtumisilmoituksia sekä myös uusien toimipaikkojen ilmoituksia. Lisäksi maidontuotantotilojen hygieniatarkastusten sekä kananmunien pakkaamotoiminnan valvonnan käynnistämiseen käytettiin resursseja. Lisäksi henkilöstössä tapahtui muutoksia ja elintarvikevalvonta toimi noin puoli vuotta yhden tarkastajan vajaahenkilöstöllä.

 

Terveydensuojelulain mukainen valvonta v. 2021

 

Kohdemäärä suunnitel-masta

Kohdemäärä Vatista

Suunniteltu tarkastus-määrä

Tehdyt suunnitellut tarkastukset

Valvontatulot €

457

430

168

72

47 925

 

Terveydensuojelulain mukaisia suunniteltuja ja suunnittelemattomia tarkastuksia tehtiin vuonna 2021 yhteensä 145 kpl (vuonna 2020 oli 174, vuonna 2019 oli 183 kpl, vuonna 2018 oli 197 kpl ja vuonna 2017 oli 187 kpl), joista suunnitelman mukaisia 72 kpl (2020 oli 88, 2019 oli 76 kpl, 2018 oli 100 kpl ja 2017 oli 77 kpl).

 

Suunnitelman mukaisista tarkastuksista toteutui 43 % (62 % vuonna 2020, 41 % vuonna 2019, 49 % vuonna 2018 ja 40 % vuonna 2017). Suunnitelmallisten tarkastusten kattavuus oli 17 % (21 % vuonna 2020, 18 % vuonna 2019, 22 % vuonna 2018 ja 17 % vuonna 2017).  Terveydensuojelun valvontaan liittyviä näytteitä otettiin 1059 kpl (vuonna 2020 675 kpl). Lainsäädännön edellyttämä viranomaisnäytteenotto toteutui kokonaisuudessaan.

 

Terveydensuojelulain puolella suunnitelmalliseen työhön käytettiin 29 % työajasta (suunniteltu 44 %). Muihin terveydensuojelulain viranomaistehtäviin käytettiin 452 htpv (71 % kokonaistyöajasta).

 

Terveydensuojelulain mukaiseen valvontaan ja näytteenottoon käytettiin vuonna 2021 yhteensä noin 640 htpv (vuonna 2020 oli 580, vuonna 2019 oli 580 htpv, vuonna 2018 oli 550 htpv ja vuonna 2017 oli 435 htpv). Vuonna 2021 työaikaa käytettiin merkittävästi talousveden valvontaan liittyviin asiakokonaisuuksiin, valvontakohteiden sisäilmaasioihin, hakemusten ja ilmoitusten käsittelyyn, asiakkaille annettavaan neuvontaan ja opastukseen ja sidosryhmäyhteistyöhön. Lausuntoja annetiin 65 kpl (68 kpl vuonna 2020, 60 kpl vuonna 2019, 73 kpl vuonna 2018 ja 93 kpl vuonna 2017) sekä. Asumisterveyteen ja sisäilma-asioihin liittyviä tarkastuksia tehtiin 60 kpl (51 vuonna 2020, 80 kpl vuonna 2019, 57 kpl vuonna 2018 ja 65 kpl vuonna 2017).

 

Tupakka- ja lääkelain (nikotiini) mukainen valvonta v. 2021

 

Kohdemäärä suunnitel-masta

Kohdemäärä Vatista

Suunniteltu tarkastus-määrä

Tehdyt suunnitellut tarkastukset

Valvontatulot €

91

108

64

19

42 940 €

 

Tupakkalain suunnitelman mukaisesta valvonnasta vuonna 2021 toteutui 30 % (51 % vuonna 2020, 80 % vuonna 2019, 79 % vuonna 2018).

 

Tarkastusten kattavuus oli 30 % (24 % vuonna 2020, 80 % vuonna 2019, 39 % vuonna 2018). Tupakkalain mukaisia tarkastuksia tehtiin yhteensä 20 kpl (23 kpl vuonna 2020, 42 kpl vuonna 2019 ja 45 kpl vuonna 2018). Lääkelain mukaisia tarkastuksia tehtiin 12 kpl.

 

Suunnitelmallinen valvonta kohdistui tupakkatuotteiden myyntipaikkoihin ja tupakointitiloihin. Näytteitä ei otettu.

 

Tupakka- ja lääkelain mukaiseen valvontatyöhön käytettiin vuonna 2021 yhteensä noin 40 henkilötyöpäivää (46 htpv vuonna 2020, 33 htpv vuonna 2019 ja 41 htpv vuonna 2018). Suunnitelmalliseen valvontaan käytettiin 24 htpv. Valvontasuunnitelmassa oli arvioitu tupakkalain mukaiseen kattavaan suunnitelmalliseen valvontaan tarvittavan vähintään 57 htpv. Käytetystä työajasta valtaosa meni laskutukseen sekä lupahakemusten käsittelyyn.

 

Eläinlääkintähuoltolain mukaisen suunnitelman arviointi 2021

 

Liitteessä 1 on esitetty Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky:n ympäristöterveydenhuollon eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelman toteutumisen arviointiraportti vuodelta 2021.

 

Yhteenveto ja toimenpiteet

 

Vuosi 2021 oli edelleen vallitsevan koronapandemian johdosta hyvinkin poikkeuksellinen ja se vaikutti merkittävästi myös ympäristöterveydenhuollon toimintoihin. Valvontaa, ohjausta, opastusta ja asiakaspalvelua jouduttiin sopeuttamaan voimakkaastikin vallitseviin olosuhteisiin ja annettuihin ohjeisiin nähden.

 

Valvontaa kohdistettiin kaikkiin ympäristöterveydenhuollon edellä mainittuihin toimialoihin riskiperustepainotteisesti eli käytetyt valvontaresurssit keskitettiin niihin kohteisiin, joissa terveydelliset riskit katsottiin olevan suurimmat.

 

Maksullisuus toteutui ilmoitus- ja hyväksymismenettelyiden osalta kattavasti. Vuonna 2021 erilaisia maksuja perittiin terveysvalvonnassa yhteensä 120 00 € (2020 noin 114 000 €, 2019 noin 127 000 €, 2018 noin 124 000 € ja 2017 noin 126 000 €). Toimintalaskutusten jakautuminen eri toimialojen kesken on esitetty alla olevassa taulukossa. Samassa taulukossa on esitetty myös voimavarojen jakautuminen eri lainsäädäntöjen kesken.

 

Terveysvalvonta

Perityt maksut

Voimavarojen
ja­kau­tu­mi­nen %

Elintarvikelaki

 29.105

54

Terveydensuojelulaki

 47.925

43

Tupakka- ja lääkelaki

 42.940

3

YHTEENSÄ

119.970

100

 

Saaduilla maksutuloilla on katettu ympäristöterveydenhuollon menoja, pääasiassa hankitut tulot ovat menneet kuntaosuuksien pienentämiseen.

 

Kokonaisuudessaan ympäristöterveydenhuolto toimii valvonnan, ohjauksen ja opastuksen osalta jatkuvassa resurssivajeessa, mikä näkyy osaltaan asiakaspalvelussa jonojen kasvamisena, riittämättöminä tarkastusmäärinä mutta myös henkilöstön työssäjaksamisessa sekä työhyvinvoinnissa. Lähitulevaisuudessa edessä oleva organisaatiomuutos, alati muuttuva ja kehittyvä ympäristöterveydenhuollon työnkuva, lainsäädäntömuutokset sekä tiedonhallinta vaativat jatkuvaa henkilöstön lisäkoulutusta sekä toimintaa täydentävien resurssien käyttöä. Tästä syystä suunnitelmallisen valvonnan kautta kertyvät maksut on syytä kohdentaa entistä tarkoituksenmukaisemmin toiminnan ja asiakaslähtöisen palvelun turvaamiseksi ja kehittämiseksi esim. kohentamalla henkilöstöresursseja. Myös henkilöstön työhyvinvointia sekä työssäjaksamista on kehitettävä. Tulevaisuuden tavoitteena on pyrkimys asiakaslähtöiseen palveluun sekä suunnitelmallisen toiminnan tehostumiseen.

 

 Päätösehdotus:

 

 Ympäristöterveydenhuoltojaosto hyväksyy ympäristöterveydenhuollon vuoden 2021 valvontasuunnitelmien toteutumisen arvioinnin ja siihen liittyvät toimenpide-ehdotukset. 

 

 Päätös: 

 

 Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelujen jälkeen yksimielisesti.

 

 

 Tiedoksi:

 Itä-Suomen aluehallintovirasto 

 

 

 Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijäterveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen, p. 044 775 4752

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa