Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymävaltuusto
Pöytäkirja 14.06.2022/Pykälä 15

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Sidonnaisuusilmoitusten päivittäminen

124/00.03.02/2020

 

 

05.04.2022 § 27  

Tarkastuslautakunta

 Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan kunnanhallituksen ja maan­käyt­tö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoi­ta­van toimielimen jäsenen, valtuuston ja lautakunnan pu­heen­joh­ta­jan ja varapuheenjohtajan, kunnanjohtajan, pormestarin ja apu­lais­por­mes­ta­rin sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijän on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luot­ta­mus­toi­mis­taan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muis­sa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muis­ta­kin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja vir­ka­teh­­vien hoitamisessa.

 

 Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo il­moi­tus­vel­vol­li­suu­den noudattamista ja saattaa ilmoitukset val­tuus­ton tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa il­moi­tus­vel­vol­lis­ta tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista re­kis­te­riä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista sään­nök­sis­tä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luot­ta­mus­toi­men tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on pois­tet­ta­va rekisteristä ja tietoverkosta. Tätä säädöstä (luku 10) so­vel­le­taan vuonna 2021 valittavan valtuuston toimikauden alusta lu­kien.

 

 Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuuksien ilmoittamisessa ja julkaisemisessa noudatetaan kuntalain 84 §:n mukaisia periaatteita. Kuntayhtymässä sovelletaan kuntalain 64.1.§:n mukaan samaa sidonnaisuussääntelyä kuin kunnassa. Sidonnaisuustiedot perustuvat luottamushenkilön tai viranhaltijan omaan ilmoitukseen. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu luottamustoimeensa tai tehtäväänsä.

 

 Sidonnaisuuksien ilmoittamisella pyritään lisäämään päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Tarkastuslautakunta vastaa sidonnaisuuksien seurannasta. Sidonnaisuusilmoituksista syntyvään rekisteriin sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta 2016/679.

 

 Ilmoitusvelvollisuus koskee Sosterin

 

  • hallituksen jäseniä ja varajäseniä
  • valtuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia
  • jaoston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa sekä
  • viranhaltijoista kuntayhtymäjohtajaa ja
  • hallituksen, jaoston, lautakunnan ja puheenjohtajiston esittelijöitä ja esittelijöiden varahenkilöitä.

 

 

 Sidonnaisuuksien ilmoittamisessa käytetään Kun­ta­lii­ton tekemän suo­si­tuk­sen mukaista lomaketta. Tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta on re­kis­te­rin­pi­­jä, ja ilmoitukset julkaistaan Itä-Savon sai­raan­hoi­to­pii­rin Sosterin net­ti­si­vul­la.

 

Päivitetty yhteenveto sidonnaisuusilmoituksista lähetetään tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan jäsenten käyttöön.

 

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta päättää saattaa ilmoitukset yhtymävaltuustolle tiedoksi.

Sidonnaisuuksien yhteenveto julkaistaan sairaanhoitopiirin internet-sivulla.

Julkaistavaan yhteenvetoon voidaan ilmoittajan suostumuksella tehdä stilisointeja.

 

 

Päätös Tarkastuslautakunta päätti saattaa ilmoitukset yhtymävaltuustolle tiedoksi.

Sidonnaisuuksien yhteenveto julkaistaan sairaanhoitopiirin internet-sivulla.

Julkaistavaan yhteenvetoon voidaan ilmoittajan suostumuksella tehdä stilisointeja.

 

14.06.2022 § 15  

Kuntayhtymävaltuusto

 

Päätösehdotus Yhtymävaltuusto merkitsee sidonnaisuusilmoitusraportin tiedoksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.

 

 Tiedoksi

 tarkastuslautakunta

 

 

Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa