Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymävaltuusto
Pöytäkirja 14.06.2022/Pykälä 9

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Kuntayhtymähallituksen ja -valtuuston vahvistaman sitovuustason mukainen talousarvion toteutuminen 2021

2/02.02.00/2020

 

 

29.03.2022 § 31  

Kuntayhtymähallitus

 Käyttösuunnitelmassa kun­ta­yh­ty­­val­tuus­ton vahvistamat tuloarviot ja me­no­mää­­ra­hat on jaettu tulosyksiköiden osamäärärahoiksi sekä osa­tu­lo­ar­vioik­si.

 

 Tulosyksiköitä sitovia osamäärärahoja ja osatuloarvioita ovat tu­los­yk­si­kön ulkoisten toimintamenojen ja ulkoisten toimintatulojen yh­teis­mää­rät. 

 

 Investointiosan määrärahat sitovat kuntayhtymähallituksen vah­vis­ta­mas­sa muodossa. Rakennusinvestoinneissa sitovuustasona on kustannusarvion lop­pu­sum­ma.

 

 Kuntayhtymävaltuusto on käsittelyt 21.6.2021, 28.9.2021 ja 13.12.2021 talousarviomuutoksia vuo­del­le 2021.

 

 Tulosaluekohtaiset ulkoisten toimintatuottojen ja ulkoisten toi­min­ta­me­no­jen alitukset ja ylitykset on eritelty tulosyksiköittäin.

 

 Liite nro 1, erittely tulosyksiköittäin/-alueittain

 

 Tulosyksikkökohtaiset menoarvioiden ylitykset ovat olleet toi­min­nan kannalta välttämättömiä.

 

 Tulot ylittyivät koko Sosterin tasolla 136 060 €.

 

 Talousarvion toteutuminen tulosyksiköittäin ylitys-/alitustasolla il­me­nee liitteestä nro 1. Tulosalueittain tarkasteltuna - ja siten myös tulosyksikkötasolta syntyneinä - ylitykset / alitukset ja niiden syyt ovat seuraavat:

 

Erikoissairaanhoidon ulkoiset kulut ylittyivät 1 140 285 € ja ulkoiset tuotot ylittyivät 1 018 085 €. Toimintakulut ylittyivät operatiivisessa ja konservatiivisessa tulosyksikössä. Erikoissairaanhoidon toimintaluvut jäivät alle arvioidun koronan vuoksi. Päivystyksessä oli käyntejä 4145 enemmän kuin vuonna 2020, mutta vähemmän kuin ennen covid-19 pandemia-aikaa. Osastohoitopäiviä oli lähes saman verran kuin vuonna 2020, mutta 5808 vähemmän kuin vuonna 2019.

 

Perusterveydenhuollossa ulkoiset kulut alittuivat 48 538 € ja ul­koi­set tuotot alittuivat 1 065 324 €. Kustannusten kasvua oli erityisesti hengitystukiyksikössä, lasten ja nuorten psykiatrisen ja somaattisen hoidon kustannuksissa sekä lääkäripalveluiden hankinnassa paikkaamaan vastaanottotoiminnan ja lasten- sekä nuorisopsykiatrian lääkärivajetta.  Lasten ja nuorten yksikön käyntimäärät kasvoivat.

 

Sosiaalipalvelujen ulkoiset kulut alittuivat 791 490 € ja tuotot alittuivat 1 613 952 €. Kulut ylittyivät mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluissa, kehitysvammaisten asumispalveluissa, ikäihmisten perhehoidossa, sosiaalihuoltolain mukaisissa lapsiperhepalveluissa, täydentävässä toimeentulotuessa, henkilökohtaisen avun ostopalveluissa ja vammaispalvelun asunnonmuutostöissä. Kulut alittuivat tai pysyivät talousarviossa kotihoidossa, ikäihmisten asumispalveluissa, omaishoidon tuessa, lastensuojelussa, kuntien yhteisissä palveluissa ja vammaispalvelussa kokonaisuutena tarkasteltuna.

Kotihoidossa käyntejä oli vähemmän kuin vuonna 2020 ja kotihoidon tukipalveluja tarjottiin aiempaa enemmän. Lasten- ja nuortenkoti Kuutissa hoitopäivät vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna.

Omaishoidon tukea saaneiden määrä kasvoi.

 

Tukipalvelujen ulkoiset kulut alittuivat 57 741 € ja tu­otot ylittyivät

1 797 251 €. Tietohallinto, lääkehuolto, laitoshuolto ja henkilöstöpalvelut (sis. entinen varahenkilöyksikkö) alittuivat. Talousarvio ylittyi ravintohuollon, teknisten palveluiden ja materiaalikeskuksen osalta.

 

Investointien toteuma oli 92,3 %.

 

Hyvityslasku kunnille oli 10,4 milj€. 

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää hyväksyä esitetyt meno- ja tuloarvioiden ylitykset / alitukset tulosyksikkötasolla liitteessä ilmenevällä tavalla ja todeta ylitykset toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisiksi ja perustelluiksi.

Kuntayhtymähallitus päättää lisäksi esittää kuntayhtymävaltuustolle talousarvion 2021 ylitykset/alitukset tulosaluetasolla hyväksyttäväksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija va. hallintojohtaja Minna Marjakangas,

p. 044 417 3951 ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

 

14.06.2022 § 9  

Kuntayhtymävaltuusto

 

Päätösehdotus Kuntayhtymävaltuusto päättää hyväksyä esitetyt meno- ja tuloarvioiden ylitykset / alitukset tulosyksikkötasolla liitteessä ilmenevällä tavalla ja todeta ylitykset toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisiksi ja perustelluiksi.

Kuntayhtymävaltuusto päättää lisäksi hyväksyä talousarvion 2021 ylitykset/alitukset tulosaluetasolla.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.

 

Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa