Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 20.09.2022/Pykälä 94

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

ISLAB liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen sekä edustajien nimeäminen syksyn 2022 yhtymäkokouksiin (ST)

1679/00.04.01/2021

 

20.09.2022 § 94  

Kuntayhtymähallitus

Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä "ISLAB") on perustettu vuonna 2008 ja sen jäseniä ovat Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä sekä myöhemmin jäseneksi liittynyt Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä. Soteuudistusta koskevan lainsäädännön vuoksi ISLABin toimintaa ei voida jatkaa nykyisessä liikelaitoskuntayhtymämuodossaan, vaan ISLABin toiminta tulee uudelleenorganisoida ja siirtää hyvinvointiyhtymämuodossa (ISLAB hyvinvointiyhtymä) tehtäväksi. Toiminnan uudelleenjärjestely toteutetaan seuraavalla tavalla teknisesti kolmessa osassa ns. sekuntitransaktiona vuodenvaihteessa 2022-2023 niin, että käytännön toiminta jatkuu entisellään:

  1. liikelaitoskuntayhtymä puretaan ja toiminta siirretään jako-osuuksina sairaanhoitopiireille
  2. voimaanpanolain (616/2021) 20 § mukaan toiminta siirtyy yleisseuraantona hyvinvointialueille
  3. hyvinvointialueiden sopimukseen perustuva toiminta siirretään hyvinvointialueilta ISLAB hyvinvointiyhtymään

 

Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymän tilanne on jäsensairaanhoitopiireihin verrattuna erilainen, sillä kuntayhtymää kohdellaan omaisuusjärjestelyiden osalta vastaavasti kuin kuntia (vrt. sairaanhoitopiirien siirtyminen yleisseuraantona kokonaisuudessaan). Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut järjestää jatkossa Pohjois-Savon hyvinvointialue. Toiminnan uudelleenjärjestelyyn sisältyvän liikelaitoskuntayhtymän purkumenettelyn läpiviennin kannalta on tarkoituksenmukaista ja välttämätöntä, että Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä eroaa liikelaitoskuntayhtymästä vielä ennen nykyisen liikelaitoskuntayhtymän purkuhetkeä.

 

Eroamisen ja toiminnan järjestelyn läpiviemiseksi soteuudistuksen edellyttämässä aikataulussa perussopimusta tulee muuttaa jäsenen eroa koskevilta osin. ISLAB liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n mukaan ero tulee voimaan vasta eroamisilmoitusta seuraavan kalenterivuoden päätyttyä. Samaisessa perussopimuksen pykälässä säännellään myös eroavan jäsenen taloudellista asemaa. Sopimuskohdan perusteella eroavalle jäsenelle maksetaan tämän jäsenosuus liikelaitoskuntayhtymän nettovarallisuudesta. Pykälä sisältää myös maksettavan korvauksen maksuaikataulua ja korottomuutta koskevia sekä jäsenosuuden lunastamista koskevia määräyksiä.

 

Liikelaitoskuntayhtymän jäsenet ovat neuvotelleet sujuvan purkamista ja toiminnan siirtoa koskevan prosessin vaatimista järjestelyistä. Osapuolet ovat katsoneet, että perussopimusta tulisi muuttaa tavalla, joka mahdollistaa Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymän eroamisen liikelaitoskuntayhtymästä nykyistä lyhyemmällä ja purkamisaikataulun huomioivalla aikataululla. Lisäksi on katsottu, että toiminnan jatkuessa uudessa muodossa ennallaan voidaan varallisuudenjako pelkistää peruspääoman palauttamiseen ilman erillisen nettovarallisuusosuuden maksamista. Perussopimukseen on valmisteltu muutokset edellä kuvattujen tavoitteiden toteuttamiseksi. Perussopimusmuutokset kuvataan liitteessä 1. Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymän oikea-aikainen eroaminen mahdollistettaisiin sillä, että ero voisi uuden sanamuodon mukaisesti tulla voimaan aikaisintaan kuukauden kuluttua jäsenen eroilmoituksesta. Käytännössä ero on suunniteltu toteutettavan hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta.

Sen lisäksi perussopimusta muutettaisiin niin, että eron toteaa yhtymäkokouksen sijasta johtokunta. Lisäksi perussopimusta muutettaisiin siten, että eroavalle jäsenelle maksettaisiin eron perusteella jäsenen osuus peruspääomasta, ei nettovarallisuudesta. Peruspääoman lisäksi huomioitaisiin jäsenen eroamishetkeen mennessä muodostunut osuus korosta. Myös peruspääomaosuuden lunastusmahdollisuuteen viittaava, mutta osin täsmentymätön ilmaisu, on poistettu eroamispykälästä tarpeettomana. Uuden muotoilun perusteella peruspääoma alenisi eronneen jäsenen peruspääomaosuutta vastaavalla määrällä.

 

Perussopimuksen uusi versio kokonaisuudessaan on esitetty tämän päätösesityksen liitteenä 2. ISLAB liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 6 §:n mukaisesti perussopimusta voidaan muuttaa yhtymäkokouksen yksimielisellä päätöksellä, kun muutoksiin on ensin pyydetty liikelaitoskuntayhtymän jäsenten hallitusten kannat. 

 

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta on pyytänyt Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä perussopimuksen 6 §:n mukaisesti kannanottoa ennen muutosten hyväksymistä yhtymäkokouksessa.

 

Lisäksi liikelaitoskuntayhtymä pyytää kaikkia ISLABin omistajia nimeämään johtokunnan päättämiin syksyn 2022 yhtymäkokouksiin edustajansa tasa-arvolaki huomioiden. 

-        18.11.2022 klo 13-15, tarvittaessa liikkeenluovutukseen liittyvät asiat

-        29.11.2022 klo 10-12, tarvittaessa liikkeenluovutukseen liittyvät asiat

-        9.12.2022 klo 13-15, loppuselvitys ja liikkeenluovutus

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää kannattaa ISLABin perussopimuksen muuttamista liitteenä olevan perussopimusluonnoksen mukaisesti.

Perussopimus katsotaan hyväksytyksi, kun se on käsitelty ja hyväksytty yhtymäkokouksessa.

Lisäksi kuntayhtymähallitus nimeää Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokouksiin (18.11.2022, 29.11.2022, 9.12.2022) kolme (3) edustajaa.

Pykälä esitetään tarkastettavaksi heti kokouksessa.

 

Päätös Yhtymähallituksen puheenjohtaja Reima Härkönen totesi olevansa esteellinen (yhteisöjääviys) ja poistui tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

Lisäksi kuntayhtymähallitus päätti nimetä Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokouksiin (18.11.2022, 29.11.2022, 9.12.2022) kolme (3) edustajaa:

18.11.2022, 29.11.2022, 9.12.2022
yhtymävaltuuston puheenjohtaja Eero Sistonen
yhtymähallituksen jäsen Eeva Lyytinen
yhtymävaltuuuston II-varapuheenjohtaja Ahti Myllys

Kuntayhtymähallitus ei antanut erillistä ohjeistusta kokoukseen.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

 

 

 Tiedoksi

 ISLAB liikelaitoskuntayhtymä

 nimetyt yhtymäkokousedustajat

 

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa