Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristöterveydenhuoltojaosto
Pöytäkirja 23.09.2022/Pykälä 15

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

23.09.2022 § 15  

Ympäristöterveydenhuoltojaosto

 

Hallintosäännön 107 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

 

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

 

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

 

Kutsu yhtymävaltuustoa lukuun ottamatta muiden kuntayhtymän toimielinten kokouksiin on annettava vähintään kuusi (6) päivää ennen kokousta jäsenille ja varajäsenille sekä niille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Näistä määräyksistä voidaan kuitenkin poiketa, jos asian erityinen kiireellisyys sitä vaatii.

 

Hallintosäännön 109 §:n mukaan esityslista julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla.

 

Kokouskutsu ja esityslista 23.9.2022 pidettävään ympäristöterveydenhuoltojaoston kokoukseen on lähetetty sähköisesti jäsenille, varajäsenille ja kokouksessa läsnäolo-oikeutetuille (ympäristöterveydenhuoltojaosto § 25, 18.11.2021) sekä julkaistu kuntayhtymän verkkosivuille 16.9.2022.

 

Hallintosäännön 8 §:n mukaan ympäristöterveydenhuoltojaosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

 

Päätösehdotus Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelujen jälkeen yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa