Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 25.10.2022/Pykälä 107

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Ikääntyneiden Tehostetun palveluasumisen hinnan korotus ja sopimusten irtisanominen

1755/02.08.00.00/2021

 

25.10.2022 § 107  

Kuntayhtymähallitus

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä on voimassa oleva sopimukset ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hankinnasta ajalle 1.1.2022 - 31.12.2024 (3 vuotta) seuraavien palveluntuottajien kanssa:

 

Esperi Care Oy (Esperi Hoivakoti Rebekka)/ 2021.254.1

Hoitokoti Anna ja Aatu Oy (Anna ja Aatu)/ 2021.254.5

Hopearanta Oy (Hopearannan palvelutalo)/ 2021.254.6

Iltakoti Oy (Hoivakoti Jooseppi)/ 2021.254.2

Iltakoti Oy (Palvelutalo Rosina)/ 2021.254.3

Kerimäen vanhusten ja vammaisten tuki ry (Puruveden palvelutalo)/2021.254.7

Kruunupuisto Oy (Hoitokoti Finlandia)/ 2021.254.8

Palvelukoti Koivula Oy (Esperi Hoivakoti Koivula)/ 2021/254.4

 

Etelä-Savon hyvinvointialueen aluehallitus on kokouksessaan 31.8.2022 tehnyt päätöksen, että koko hyvinvointialuetta koskeva iäkkäiden henkilöiden tehostetun palveluasumisen, tavallisen palveluasumisen ja lyhytaikaisen hoivan palveluasumisen kilpailutus toteutetaan koko hyvinvointialueelle. Uusi sopimuskausi alkaa 1.4.2023.

 

Päätöksessään aluehallitus esitti tarjouskilpailun käynnistämisen mahdollistamiseksi, että toimintoja luovuttavat organisaatiot (Essote, Sosteri ja Pieksämäen kaupunki) irtisanoisivat voimassa olevat iäkkäiden henkilöiden tehostetun palveluasumisen, tavallisen palveluasumisen ja lyhytaikaisen hoivan palveluasumisen hankintasopimukset päättymään 31.3.2023.

 

Uudelleen kilpailutus on tarpeen myös säädösten muuttumisen vuoksi. Iäkkäiden ihmisten palvelujen uudistuksen toisen vaiheen ns. vanhuspalvelulain tulevat muutokset ja Laki hyvinvointialueesta, 10 § Tuottamista koskevan vastuun toteuttaminen ja sen valvonta; hyvinvointialueen tulee varmistaa, että sen järjestämisvastuulle kuuluvia palveluja tuottavalla muulla palveluntuottajalla on riittävät ammatilliset, toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset huolehtia palveluiden tuottamisesta.

 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, 12 § Edellytykset palvelujen hankkimiselle yksityiseltä palveluntuottajalta: Hyvinvointialue voi tuottaa asiakkaalle annettavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sekä niiden käyttöön liittyvää muuta tukea hankkimalla niitä yksityiseltä palveluntuottajalta sopimukseen perustuen, jos niiden hankkiminen yksityiseltä palveluntuottajalta on tarpeen tehtävien tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi. Hyvinvointialueen on huolehdittava hyvinvointialueesta annetun lain 7 §:ssä ja tämän lain 8 §:ssä tarkoitetusta järjestämisvastuustaan sekä sen järjestämisvastuulle kuuluvien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhdenvertaisesta toteutumisesta myös palveluja hankkiessaan. Hankittavien palvelujen on oltava sisällöltään, laajuudeltaan ja määrälliseltä osuudeltaan sellaisia, että hyvinvointialue pystyy huolehtimaan kaikissa tilanteissa järjestämisvastuunsa toteuttamisesta myös hankittavien palvelujen osalta.

 

Hyvinvointialueelle on siirtymässä useampia, sisällöltään erilaisia sopimuksia. Tavoitteena on yhteneväiset hyvinvointialueen palveluasumisen palvelut, palvelun sisällöt ja toteuttamisen periaatteet mukaan lukien tukipalvelut. Hyvinvointialueen asiakkaille tarjoama palvelu olisi vähimmäisvaatimuksiltaan mahdollisimman samantasoista ja kustannustehokasta kaikissa asumisen yksiköissä riippumatta siitä onko kyseessä julkisena palveluna tuotettu tai ostopalveluna ostettu palvelu.

 

Etelä-Savon alueen ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hankintasopimusten palveluntuottajat kutsuttiin yhteiseen tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen 19.8.2022 lähetetyllä sähköpostikutsulla. Tiistaina 6.9.2022 klo 14.00 järjestetyssä tilaisuudessa käsiteltiin kilpailutusta ja hinnankorotusesityksiä. Tilaisuudessa esiteltiin Etelä-Savon hyvinvointialueen aluehallituksen päätös kilpailutuksen käynnistämiseksi iäkkäiden henkilöiden tehostetun palveluasumisen, tavallisen palveluasumisen ja lyhytaikaisen hoivan palveluasumisen hyvinvointialueelle.

 

Edellä esitetystä Etelä-Savon hyvinvointialueen palvelujen yhteensovittamistarpeesta ja siihen liittyvästä uudesta kilpailutuksesta johtuen, Itä-Savon sairaanhoitopiirin on perusteltua  irtisanoa  ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen sopimukset päättymään 31.3.2023. Hankintasopimusten palvelutuottajat ovat antaneet kirjallisen suostumuksen hankintasopimuksen ennenaikaiseen päätttämiseen.  Irtisanominen tapahtuu hyvässä yhteisymmärryksessä palveluntuottajien kanssa, eikä palveluntuottajilla ole mitään vaatimuksia irtisanottavan sopimuksen suhteen.

 

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ja edellä olevien palveluntuottajien hyväksymässä tehostetun palveluasumisen sopimuksessa on sovittu, että palvelun sopimushinta on kiinteä 31.12.2022 saakka. Tämän jälkeen molemmilla Osapuolilla on oikeus esittää yhden (1) kerran kalenterivuodessa hinnan muutosta. Esitettävä hinnanmuutos voi olla kuitenkin enintään kaksi (2) prosenttiyksikköä. Uudet hinnat astuvat voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta (ensimmäisen kerran 1.1.2023).

 

Useat palveluntuottajat ovat esittäneet tehostetun palveluasumisen hinnan tarkistamista, jotka ylittävät hankintasopimuksen hinnantarkistuskaton (2% prosenttiyksikköä). Palveluntuottajat ovat ilmoittaneet, että hankintasopimukseen sisältyvä hinnankorotus ei kata syntyneitä kustannuksia johtuen palvelujen tuottamisesta aiheutuvien kustannusten yleisistä kasvusta, elin- ja ansiotasoindeksien kasvusta sekä voimassa olevasta ja tulevasta mitoitusvelvoitteesta. Hankintasopimus sitoo sopija-osapuolia, joten yli kaksi prosenttiyksikköä ylittäviä hinnanmuutoksia ei voida voimassaolevan hankintasopimuksen puitteissa hyväksyä. Tämän vuoksi tilaaja voi hyväksyä voimassa oleviin sopimushintoihin ainoastaan hankintasopimuksen mukaisen kahden (2) prosenttiyksikön korotuksen 1.1.2023 alkaen.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus hyväksyy voimassaoleviin ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hankintasopimusten palvelun sopimushintoihin kahden (2) prosenttiyksikön suuruisen hinnankorotuksen 1.1.2023 alkaen.

Lisäksi kuntayhtymähallitus irtisanoo ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen selostusosassa yksilöidyt hankintasopimukset päättymään 31.3.2023.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.

 

 Tiedoksi

 Etelä-Savon hyvinvointialue / Niina Kaukonen

 palveluntuottajat

 valvontakoordinaattori Tuula Kärkkäinen

 ikäihmisten palvelujen johtaja Niina Laakkonen

 

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija, sosiaalipalvelujen tulosaluejohtaja Marika Huupponen, p. 044 417 5050 ja valvontakoordinaattori Tuula Kärkkäinen,

p. 044 417 3835 sekä esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa