Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristöterveydenhuoltojaosto
Pöytäkirja 18.11.2022/Pykälä 22

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Ympäristöterveydenhuoltojaoston selvitys Itä-Suomen aluehallintovirastolle toimenpiteistä arviointi- ja ohjauskäynnillä huomautettujen asioiden osalta

787/00.04.00/2020

 

 

Ympäristöterveydenhuoltojaosto 20.11.2020 § 24 

 

 

 

Itä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt Sosterin ympäristöterveydenhuollossa arviointi- ja ohjauskäynnin syksyllä 2019, mistä ISAVI on laatinut 27.5.2020 päivätyn raportin ISAVI/4653/2019. Raporttia on käsitelty ympäristöterveydenhuoltojaostossa 25.6.2020 § 10, jolloin on päätetty, että ympäristöterveydenhuoltojaostolle esitetään raportissa mainittuihin korjaustarpeisiin liittyvät toimenpiteet vuoden 2021 alkupuolella.

 

Nyt ISAVI on lähettänyt selvityspyynnön (liite 1), missä se pyytää Sosterin ympäristöterveydenhuoltojaostoa hankkimaan ympäristöterveydenhuollon viranhaltijoiltaan selvityksen, mihin toimenpiteisiin valvontayksikössä on ryhdytty arviointi- ja ohjauskäynnillä annettujen kehittämisehdotusten sekä edellytettyjen korjaavien toimenpiteiden osalta. Selvitys tulee antaa ISAVI:n lähettämään taulukkoon (liitteenä 2). Pyydetty lausunto ja selvitys on annettava viimeistään 31.11.2020 mennessä.

 

 

 Päätösehdotus:

 

 Ympäristöterveydenhuoltojaosto merkitsee asian tiedoksi.

 

 Edelleen ympäristöterveydenhuoltojaosto toteaa lausuntonaan, että arviointi- ja ohjauskäynnin raportin toimittaminen valvontayksikköön kesti odotettua kauemmin ja sen seurauksena mm. valvontasuunnitelmaan ja toteuman arviointiin liittyviin asioihin pystytään reagoimaan vasta vuoden 2021 suunnitelmassa ja sen arvioinnissa. Tämä nyt kyseessä oleva jälkivalvontahanke toteutetaan ympäristöterveydenhuoltojaoston näkemyksen mukaan melkoisen nopealla aikataululla raportin toimittamisesta huomioiden kehittämiskohteiden laatu. Lisäksi ympäristöterveydenhuoltojaosto toteaa, että aluehallintovirasto on antanut sekä korjauskehotuksia sekä kehittämisehdotuksia. Kehittämisehdotukset ovat valtaosin hyviä ja toimintaa kehittäviä, mutta kaikki kehittämisehdotukset eivät perustu voimassa oleviin lainsäädäntöihin tai määräyksiin ja siksi niitä voidaan tulkita vapaammin, kuten toki liitteesä 2 kehityskohteista mainitaankin.

 

 Ympäristöterveydenhuoltojaosto päättää hyväksyä liitteenä olevaan taulukkoon annetut vastaukset ja se lähetetään tiedoksi ISAVI:lle. 

 

 Päätös: 

 

 Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

 

 Tiedoksi:

 Itä-Suomen aluehallintovirasto

 

 

 Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijäterveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen, p. 044 775 4752

 

18.11.2022 § 22  

Ympäristöterveydenhuoltojaosto

Itä-Suomen aluehallintovirasto on jatkanut alueensa ympäristöterveydenhuollon yksiköiden arviointi- ja ohjauskäyntejä nyt siten, että arviointitehtävää tehtiin ns. asiakirjatarkastuksena. Aluehallintovirasto arvioi ensivaiheessa Vyha-järjestelmään tallennetut valvontasuunnitelmat 2020-2024 sekä toisessa vaiheessa vuodelle 2021 päivitetyt versiot. Aluehallintoviraston 30.9.2022 kirjattu yleiskirje asiasta on liitteenä 3, 8.6.2022 kirjattu arviointiraportti on liitteenä 4 ja raporttiin liittyvä arviointikriteeriliite on liitteenä 5.

 

Nyt arvioinnin kohteena olevien valvontasuunnitelmien on yleisesti tarkoitus toimia kunnissa valvonnan suunnittelun, toteutuksen, seurannan, arvioinnin ja kehittämisen työvälineenä. Liitteenä olevaa aluehallintoviraston raporttia tullaan käyttämään soveltuvin osin hyväksi valvontasuunnitelman tulevan päivityksen yhteydessä. Osa asioista oli jo huomioitukin suunnitelmapäivityksissä vuosille 2021 ja 2022. Valvontasuunnitelmaa päivitettäessä ja Sosterin ympäristöterveydenhuollon muutostilanteesta johtuen on syytä huomioida myös keskusvirastojen (Ruokavirasto ja Valvira) ohjeistus, jossa mainitaan, että osa kunnan valvontasuunnitelmaan sisällytettävistä asioista voidaan toteuttaa myös omina erillisinä suunnitelmina.

 

 

Päätösehdotus Ympäristöterveydenhuoltojaosto merkitsee asian tiedoksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelujen jälkeen yksimielisesti.

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijäterveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen, p. 044 775 4752

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa